Normal_normal_schiphol

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen te nemen die de uitstoot van ultrafijnstof en de blootstelling eraan verminderen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

In 2020 ondertekenden de overheid, gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord, waarin een pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren is aangekondigd. Aanvullende maatregelen zijn nodig voor de aanpak van ultrafijnstof, een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer en die vrijkomen bij allerlei verbrandingsprocessen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen, waarna ze via de bloedbaan elders in het lichaam invloed kunnen hebben.

Ontwikkeling foetus

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof in de buitenlucht en de gezondheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve invloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus. Dit komt bovenop de effecten van andere componenten van luchtverontreiniging, zoals fijnstof en stikstofdioxide.

Uitstoot beperken 

In de buurt van bronnen zoals weg- en vliegverkeer en industrie is de concentratie ultrafijnstof het hoogst. De Gezondheidsraad doet aanbevelingen om de uitstoot daar te beperken, bijvoorbeeld door minder gebruik van vliegtuigbrandstof met een hoog zwavelgehalte. Ook het stellen van eisen aan de uitstoot van diverse bronnen kan bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid ultrafijnstof. Omdat de concentraties in Nederland niet structureel gemeten worden, adviseert de Raad ook structurele monitoring hiervan.

Door: Nationale Zorggids