Normal_normal_papierwinkel_stapel_artikelen_werk_bureaucratie

Fraude in de zorg is onacceptabel en moet worden aangepakt, vindt de overheid. Omdat daarbij in sommige gevallen de privacy van patiënten in het geding dreigt te raken zijn er nu afspraken gemaakt over de inzet van een onafhankelijke deskundige arts bij fraudeonderzoek. Dit meldt Rijksoverheid.

Het medisch beroepsgeheim van artsen zoveel mogelijk worden gerespecteerd maar in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om inzage te krijgen in medische gegevens, bijvoorbeeld om na te kunnen gaan of de door een arts gedeclareerde zorg wel echt heeft plaatsgevonden. Om dit op te lossen hebben artsenfederatie KNMG, het OM, de FIOD, de Inspectie SZW en het ministerie van Volksgezondheid afgesproken dat er bij een ernstig vermoeden van fraude in de zorg een onafhankelijk deskundige arts ingeschakeld wordt.

Voordat de onafhankelijk arts wordt ingezet toetst een onafhankelijk juridisch deskundige eerst of de inzet gerechtvaardigd is. De arts bekijkt vervolgens of de gegevens wel of niet onder het medisch beroepsgeheim vallen en checkt bijvoorbeeld of gedeclareerde zorg ook echt heeft plaatsgevonden. Vervolgens maakt deze arts hiervan een verslag met geanonimiseerde gegevens en stuurt dit door naar officier van justitie. Op deze manier blijft de privacy van de patiënt beschermd en kan onderzoek naar fraude in de zorg effectiever en efficiënter worden. Partijen streven ernaar dat deze werkwijze op 1 januari 2017 in werking treedt. Afgesproken is dat vanwege het innovatieve karakter van deze werkwijze een juridische toets plaatsvindt.

Met de afspraken over deze werkwijze voorkomen betrokken partijen dat patiëntinformatie terecht komt in de strafrechtelijke onderzoeksdossiers, wanneer artsen verdacht worden van fraude in de zorg. Door de inzet van een onafhankelijk deskundige arts, blijft de privacy van de patiënt maximaal gewaarborgd, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

© Nationale Zorggids