Normal_arts_patient_intake

De afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars maken over samenwerking in de regio lopen sterk uiteen. Ook blijkt de behoefte aan zorg in de regio nog niet overal voldoende in kaart gebracht. Dat blijkt uit de Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit voor de eerste keer publiceert naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022. Dit meldt NZa. 

Regionale zorgbehoefte

Een belangrijke afspraak in het bestuurlijk akkoord is dat de huisartsenzorg beter wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte aan zorg in een regio, een gemeente of een wijk. Hiervoor is goed inzicht in de zorgbehoefte noodzakelijk. In sommige regio’s is dit inzicht voorhanden. Het is de basis voor de afspraken die zorgverzekeraars en huisartsen met elkaar maken om te zorgen voor een passend zorgaanbod. Maar in andere regio’s moet op dit gebied nog veel gebeuren.

Samenwerkingsverbanden

Zorgverzekeraars maken maatwerkafspraken met samenwerkingsverbanden van huisartsen en andere zorgverleners voor multidisciplinaire zorg. Het gaat bijvoorbeeld om inmiddels 'standaard' ketenzorg. Maar ook om bredere afspraken, bijvoorbeeld alternatieve zorgprogramma's, over multidisciplinaire afstemming en zorglevering. De NZa ziet dat de mate waarin deze bredere afspraken tot stand komen regionaal sterk verschilt. 

Individuele praktijken

De door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor huisartsenzorg worden in alle contracten vrijwel geheel overgenomen. Het aanvullende deel van de zorg waarvoor vrije tarieven gelden, landt in de vorm van een keuzemenu in de standaardcontracten. De huisartsen die deelnamen aan een door de NZa uitgezette enquête zijn niet tevreden over de contracten. Zij vinden dat de huidige contracten hen onvoldoende in staat stellen om meer tijd voor de patiënt uit te trekken.

Complexe bekostigingswijze

Goede afspraken over de noodzakelijke zorg in een regio ontstaan vooral vanuit een constructieve relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De NZa ziet echter dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog te vaak tegenover elkaar staan in de contractonderhandelingen. De huidige complexe manier waarop de huisartsenzorg bekostigd wordt werkt hierin niet mee. Daarom zet de Zorgautoriteit in op vereenvoudiging van de bekostiging van de huisartsenzorg.

Door: Nationale Zorggids