Normal_ouderen_ouderenzorg

Uit de derde Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis blijkt dat de zorg  voor ouderen in verpleeghuizen merkbaar en meetbaar beter is, maar dat de personeelstekorten en ervaren weruk nog altijd een uitdaging vormen. Dit meldt Rijksoverheid. 

In het voorjaar van 2018 startte minister De Jonge van Volksgezondheid met het programma Thuis in het Verpleeghuis om de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het programma richt zich op het bieden van meer tijd en aandacht voor de bewoners, het werven van voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en het werken aan verpleeghuizen die leren, verbeteren en innoveren.

Tevredenheid stijgt

Op bijna alle vlakken slagen de verpleeghuizen erin vooruitgang te boeken. De tevredenheid van cliënten is gestegen; zij waarderen de zorg nu gemiddeld met een 8,3 en ervaren dat er meer tijd en aandacht voor hen is. De werknemers in de verpleeghuiszorg zijn in 2019 meer tevreden met hun werk dan in 2017. De algemene tevredenheid met het werk is gestegen van 59 procent in 2017 naar 76 procent in 2019.

Meer cliënten maar nog meer personeel 

Er komen ook steeds meer werknemers bij in de verpleeghuiszorg. In totaal zijn er 29.000 werknemers bijgekomen sinds 2017, gemiddeld dertien per locatie. Het aantal cliënten is in die periode ook gegroeid, maar de personeelsgroei was sterker en is ingezet voor extra zorg per bewoner. De instroom van nieuwe medewerkers neemt toe; de uitstroom van medewerkers neemt tegelijkertijd af, maar blijft in vergelijk met andere sectoren wel een punt van zorg. De ervaren werkdruk onder medewerkers daalt en hun werktevredenheid neemt toe.

Vraag naar verpleeghuiszorg groeit sterker dan verwacht

In de eerste plaats groeit de vraag naar verpleeghuiszorg sterker dan was verwacht en blijft deze de komende jaren ook flink stijgen. Dat betekent dat de beschikbare capaciteit onder druk staat en mensen soms lang moeten wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. Ook is de ruimte voor persoonlijke aandacht nog niet op het gewenste niveau. En de uitstroom van medewerkers daalt wel, evenals de ervaren werkdruk, maar er is nog veel ruimte voor verdere verbetering. Goed werkgeverschap blijft daarbij onverminderd van belang. Daarover gaat de minister in gesprek met de bestuurders van de verpleeghuizen. 

Door: Nationale Zorggids