Normal_pexels-andrea-piacquadio-3884110

Radicale solidariteit kan een structurele oplossing zijn om op de lange termijn knelpunten rondom stages in de zorg aan te pakken. Dat stellen onderzoekers van ResearchNed en Expertisecentrum Beroepsonderwijs na onderzoek in opdracht van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Het realiseren van dit scenario vraagt eerst en vooral om bestuurlijk commitment van de stagebieders in de regio en de onderwijsinstellingen. Dit meldt AZW. 

De opbrengsten van het onderzoek zijn drie ideaaltypische scenario’s waarmee knelpunten rondom stages in de zorg kunnen worden aangepakt. De scenario’s kunnen naast elkaar bestaan, maar het integraal regionaal opleidingsprogramma is volgens de onderzoekers het meest kansrijk. In dit scenario zien stagebieders en opleiders in het hele medische domein de stageproblematiek van de diverse branches als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Branches werken solidair aan integrale oplossingen. Dit scenario zien de onderzoekers als het scenario voor structurele oplossingen op de lange termijn.

De andere twee scenario’s zijn:

  • Versterken innovatief opleiden in de zorg; dit scenario wordt gekenmerkt door het versterken, uitbreiden en kopiëren van bestaande goede praktijken;
  • Handvatten aanpak coronagerelateerde stageproblematiek; dit  is een scenario voor de korte termijn gericht op stageproblematiek ten gevolge van corona en wordt gekenmerkt door creativiteit en ruimte in regels om leerdoelen via andere routes of stageplekken te kunnen behalen.

Uitgewerkte scenario’s bieden handelingsperspectief aan SER-advies

De SER heeft recent een agenda opgesteld om mensen die in de zorg (willen) werken, te motiveren en vast te houden. Onderdeel van die agenda is medewerkers behouden door betere stageplekken. Met dit onderzoek heeft het onderzoeksprogramma AZW meer inzicht gekregen in mogelijkheden om stages in het medisch domein succesvol te laten verlopen en het aantal stageplaatsen aan te laten sluiten op de groeiende vraag daarnaar in mbo en hbo. De uitgewerkte scenario’s bieden handelingsperspectieven voor sociale partners in de zorg en het ministerie van Volksgezondheid. In dit onderzoek is daarom gebruikgemaakt van een scenario-aanpak, met een basis in een uitgebreide literatuurstudie, deskresearch, interviews en expertsessies.

Door: Nationale Zorggids