Normal_normal_stethoscoop

52 procent van de verzekerden geeft aan de zorgverzekeraar ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ te benaderen voor zorgadvies. Iets meer dan een derde zegt het ‘(zeer) prettig’ te vinden als hun zorgverzekeraar hen proactief zou benaderen met zorgadvies. Deze bevindingen komen voort uit een kennisvraag over de rol van zorgverzekeraars als zorgadviseur omtrent zorg die binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, die het Nivel met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid  heeft uitgevoerd. Het onderzoek ‘De zorgverzekeraar als adviseur’ is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit meldt Nivel.

 

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van verzekerden én zorgaanbieders. Ze zouden deze informatie kunnen benutten om verzekerden te adviseren over de meest geschikte zorgaanbieder. Met dit verkennend onderzoek biedt het Nivel inzicht in wat zorgverzekeraars op dit moment doen om hun verzekerden te adviseren met betrekking tot hun zorg en in wat zij aanvullend zouden kunnen, mogen en willen doen. Daarnaast laat het onderzoek zien in hoeverre verzekerden openstaan om zorgadvies te ontvangen van hun zorgverzekeraar en hoe dat zorgadvies er volgens verzekerden uit moet zien.

Persoonlijke toestemmingsverklaring 

Zorgverzekeraars bieden meerdere vormen van zorgadvies aan en verstrekken dit momenteel vooral reactief, namelijk door het beantwoorden van vragen van verzekerden. Een aantal zorgverzekeraars zou deze adviesrol graag willen uitbreiden door verzekerden op een proactieve manier te benaderen. De wetgeving biedt ruimte om proactief te adviseren wanneer de verzekerde zelf hier vooraf toestemming voor geeft. Verzekeraars zouden hun verzekerden op een proactieve manier kunnen benaderen met zorgadvies door verzekerden die daarvoor openstaan een persoonlijke toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Zorgadvies als extra informatiebron

Een deel van de verzekerden staat open voor zorgadvies van de zorgverzekeraar. Ongeveer de helft zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) zelf benaderen en ongeveer een derde zou het (zeer) prettig vinden dat de zorgverzekeraar hen benaderd met zorgadvies (zie figuur). In het Burgerplatform dat deel uitmaakte van dit onderzoek gaven deelnemers aan de zorgverzekeraar als extra informatiebron te gebruiken naast het zorginhoudelijk advies van de (huis)arts. Daarnaast gaf een aantal deelnemers aan goede ervaringen te hebben met hun zorgverzekeraar als adviseur.

Gebrek aan vertrouwen en rolopvatting belemmerende factoren bij zorgadvies

Een deel van de verzekerden ziet geen rol weggelegd voor zorgverzekeraars in het geven van zorgadvies. Ongeveer een derde zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) niet zelf benaderen en iets minder dan de helft vindt een proactieve benadering niet prettig. Tijdens het Burgerplatform gaven deelnemers aan weinig vertrouwen te hebben in de deskundigheid en onpartijdigheid van zorgverzekeraars. Ook eerdere slechte ervaringen met het inwinnen van zorgadvies bij hun zorgverzekeraar en de opvatting dat zorgverzekeraars vooral een rol hebben op het gebied van financiën spelen een rol.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/deel-verzekerden-ziet-rol-voor-zorgverzekeraar-bij-het-geven-van-zorgadvies, geraadpleegd op 08-03-2022