Normal_rechtspraak

In december 2020 legde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis twee verplichtingen op om de verhouding tussen zorgverzekeraars en Emergis beter in balans te brengen. Deze week heeft de rechter het besluit van de NZa bekrachtigd. Dit laat volgens de toezichthouder een noodzaak zien voor een betere verhouding tussen de ggz-instelling en verzekeraars. Goede afspraken over passende zorg zijn nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit meldt de NZa. 

De NZa heeft in haar rol als marktmeester een transparantieverplichting en een contracteerverplichting opgelegd aan Emergis. Dit deed de toezichthouder omdat het vaststelde dat Emergis beschikt over aanmerkelijke marktmacht in Zeeland. Met het besluit wil de NZa de verhoudingen tussen zorgverzekeraars en de ggz-aanbieder weer in balans brengen. Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt.

Contracteerverplichting en transparantieverplichting

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorgverzekeraars om redelijke afspraken te maken over de zorg die wordt geleverd, in het belang van de patiënten en verzekerden. De transparantieverplichting bestaat uit het door Emergis opstellen van een plan van aanpak waaruit blijkt hoe de instelling gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. De zorgaanbieder is hiermee na het besluit goed aan de slag gegaan en heeft in 2021 in overleg met zorgverzekeraars een plan van aanpak opgeleverd dat voldoet aan de eisen die eraan zijn gesteld. Hiermee is inmiddels aan de transparantieverplichting voldaan.

Door: Nationale Zorggids