Normal_normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

Ook in 2021 zijn de zorgkosten weer gestegen. Volgens de voorlopige cijfers van Zorginstituut Nederland zijn de kosten van het basispakket van de zorgverzekering met 0,4 procent licht gestegen naar 48,6 miljard euro. Deze kosten vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De kosten van de langdurige zorg (Wlz) zijn met 10,8 procent sterk gestegen naar 25,7 procent. Opvallende ontwikkelingen zijn de kostendaling voor geneesmiddelen voor thuisgebruik en de kostenstijging voor langdurige zorg thuis. De invloed van corona op de kosten is gedaald. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De kostenstijging van 0,4 procent voor de Zvw lijkt beperkt, maar dat beeld is vertekend door de invoering van een nieuw bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daardoor zijn de zorgkosten in de ggz eenmalig met 1,3 miljard euro lager dan in 2021. Wordt dit buiten beschouwing gelaten, dan stijgen de zorgkosten van de Zvw met 3 procent.

Steeds meer langdurige zorg thuis

In 2021 is er ruim 2,5 miljard euro meer uitgegeven aan langdurige zorg dan in 2020. Dat is een forse stijging van 10,8 procent. De stijging is voor een groot deel te verklaren door de lockdown in 2020. Daardoor is in de eerste helft van 2020 veel langdurige zorg uitgevallen en waren de kosten dus lager dan normaal. Als we de kosten vergelijken met 2019, is er een gemiddelde groei van 6,9 procent per jaar. Een andere sterke invloed op de kostenstijging is dat ggz-cliënten die hun leven lang intensieve ggz nodig hebben per 2021 direct toegang hebben tot de Wlz (onder bepaalde voorwaarden). Voorheen werd deze zorg eerst vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de eerste drie jaar vanuit de Zvw.

In de cijfers is ook te zien dat steeds meer langdurige zorg wordt geleverd bij mensen thuis. De kosten hiervoor stijgen ongeveer met een kwart, terwijl de kosten voor verblijf in een zorginstelling beperkter groeien met 9 procent. Het is een trend dat steeds meer cliënten in de Wlz hun zorg thuis ontvangen. Het kabinet bouwt hierop voort door meer in te zetten op seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen, mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie.

Minder zorguitval door corona

De coronakosten dalen van 3,7 miljard euro in 2020 naar 1,8 miljard euro in 2021. Dit komt doordat er in 2021 minder zorguitval was dan in 2020, waardoor zorgaanbieders minder gecompenseerd hoeven te worden. Het aandeel van de coronakosten in de totale zorguitgaven daalt van 7,6 procent in 2020 naar 3,8 procent in 2021.

Door: Nationale Zorggids