Logo_rijksoverheid

Vanaf 8 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Op deze datum is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 in werking getreden waarin een nieuwe indeling is opgenomen van gevaarlijke stoffen conform de Classification, Labelling and Packaging-verordening (CLP). Het is mogelijk dat er door de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen andere bedrijven onder de werking van het BRZO gaan vallen. Vooral bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen die opnieuw zijn ingedeeld conform de CLP-verordening kunnen daar mee te maken krijgen.

In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder het BRZO-besluit. Deze zogenaamde BRZO-bedrijven moeten veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen. Het BRZO 2015 vervangt het BRZO uit 1999 en is een uitwerking van een nieuwe Europese richtlijn. Het BRZO 2015 regelt welke bedrijven extra veiligheidsmaatregelen moeten gaan treffen. Voor de bedrijven die al onder de werking van het besluit uit 1999 vallen zijn de effecten van het nieuwe besluit beperkt.

Een bedrijf moet zelf beoordelen of de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt onder de werking van het BRZO 2015 vallen. Vanwege het risico door de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden deze bedrijven ook met regelmaat geïnspecteerd op naleving van de wet. Bedrijven die nieuw onder het besluit komen te vallen, hebben een jaar of twee jaar de tijd om te voldoen aan de verplichtingen in het BRZO 2015, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf.

© Nationale Zorggids