Logo_mst_twente

Medisch Spectrum Twente (MS) heeft een grote reorganisatie aangekondigd. Aanscherping van het rendementsprogramma is nodig om de aanhoudende druk vanuit de overheid en verzekeraars, en de voorziene stijging van de kapitaallasten door het nieuwe ziekenhuis, op te vangen. Het gaat om een pakket van structurele maatregelen waarmee MST in twee jaar een besparing van 30 miljoen euro op de exploitatiebegroting realiseert. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is een personeelsreductie van 300 fte.

De marktomstandigheden tussen de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwplannen zijn veranderd. Zo worden investeringen in nieuwbouw niet langer gesubsidieerd door de overheid, maar dienen ziekenhuizen deze te bekostigen vanuit de prijzen die ziekenhuizen met zorgverzekeraars afspreken voor geleverde zorg. MST voorziet een aanhoudende druk op deze prijzen vanuit de overheid en verzekeraars, die de zorg betaalbaar willen houden en verwacht een beperkte omzetgroei in de komende jaren. MST neemt daarom maatregelen om zijn kosten verder te verlagen om de bedrijfsvoering financieel op orde te brengen.

Om dit te realiseren heeft MST een rendementsprogramma opgesteld met als doelstelling om in 2016 een besparing van 11 miljoen euro te realiseren, oplopend in 2017 tot 30 miljoen structureel per jaar. Dit gaat, naast andere maatregelen, ten koste van in totaal 300 formatieplaatsen. Het zwaartepunt van de personeelsreductie zal liggen bij de stafdiensten en in mindere mate ook bij het primaire proces. MST streeft naar het benutten van het natuurlijk verloop van personeel maar sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Het samenvoegen van zorg die voorheen op twee locaties plaatsvond, en het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis dat rekening houdt met efficiëntere werkwijzen, maken dat nu het ziekenhuis in gebruik is genomen, dit ook het moment is om het rendementsprogramma aan te scherpen.

"Het is een noodzakelijke beslissing maar het zou onverstandig zijn wanneer we de mogelijkheden die het nieuwe ziekenhuis ons biedt nu niet zouden benutten. Dat past niet in een tijd waar we met z'n allen werken aan doelmatigheid in de zorg", aldus voorzitter Raad van Bestuur Bas Leerink.

Gisteren zijn de medewerkers in een bijeenkomst geïnformeerd over de aanstaande reorganisatie en de andere bezuinigingsprojecten. De komende periode worden de plannen per afdeling verder uitgewerkt en gespecificeerd. 

© Nationale Zorggids