Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De waarde die de zorg voor de patiënt heeft, moet centraal staan. Ook in de bekostiging van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt de beweging ‘juiste zorg op de juiste plek’ dan ook een essentiële ontwikkeling. Het is nodig om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden. Op terreinen als substitutie van zorg en taakherschikking gaat het te langzaam. Het Zorginstituut neemt zelf maatregelen en verwacht ook meer van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid die gisteren is verschenen. Dit meldt het Zorginstituut.

De acties van de NZa richten zich op vijf thema’s: verbetering van de bekostiging, contracten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, substitutie en taakherschikking, innovatie en verantwoording.  Ze stimuleren betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders waar mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingen. Ook passen ze de bekostiging en de toezichtactiviteiten aan waar nodig. De voortgang van de ontwikkelingen wordt gemonitord via contracten en experimenten.

Waarde voor de patiënt

Bij verbeteringen van de bekostiging speelt JZOJP een belangrijke rol. De waarde die de zorg voor de patiënt heeft, moet centraal staan. Er moet ruimte zijn voor samenwerking en maatwerk in de regio. De prikkel om volume te genereren moet verdwijnen en de zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt.

Via contracten geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen invulling aan de veranderingen. Het is belangrijk dat het afsluiten van contracten loont. Door middel van de monitors contractering van de NZa krijgen partijen inzicht in het proces en gegevens random contractering. De NZa gaat met zorgverzekeraars en zorgkantoren in gesprek over hun (regio)visie op ‘juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij is ook aandacht voor e-health.

Verplaatsen van zorg

Het verplaatsen van zorg gaat te langzaam. In de monitor naar de substitutie-afspraken uit het transitieakkoord medisch-specialistische zorg 2018, constateerde de NZa dat de opbrengst beperkt was. In hun monitor taakherschikking beschreven ze de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist en physician assistant. Ze constateerden dat er weinig focus is op (meetbare) effecten op het gebied van betaalbaarheid. Dit dient nader onderzocht te worden. In andere sectoren kan taakherschikking ook een goede bijdrage leveren aan ‘juiste zorg op de juiste plek’.

Door: Nationale Zorggids