Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over de ziekenhuiszorg, medicijnen, gezonde leefstijl en andere thema’s rondom gezondheid. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom deze thema’s.

50PLUS

 • Er moeten goede regionale afspraken komen tussen de verschillende zorgaanbieders, zodat er een aaneengesloten keten ontstaat van eerstelijnszorg, zorg in de tweede lijn en ondersteuning als mensen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) teruggaan naar huis
 • Veel meer ziekenhuiszorg kan naar de wijk, onder meer met poliklinische consulten via de eerstelijnscentra dan wel in kleine klinieken in de wijk en ziekenhuisvervangende zorg thuis
 • Patiëntendossiers en cliëntendossiers moeten toegankelijk zijn voor alle betrokken zorgaanbieders
 • Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties 
 • De maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord moeten verder uitgevoerd en gemonitord worden

CDA

 • Er wordt ingezet op minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg
 • Geen ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets meer
 • Zorgaanbieders moeten gericht zijn op zinnige zorg en bijbehorende verdienmodellen in plaats van dat zij door productie worden gedreven
 • Waar nodig komt de productie van grondstoffen en/of geneesmiddelen terug naar Europa
 • In eigen land wordt een strategische voorraad aangelegd van de belangrijkste medicijnen, grondstoffen en hulpmiddelen
 • Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor nationaal onderzoek naar kanker
 • Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor nationaal onderzoek naar obesitas
 • Voor de ziekenhuiszorg komt een duidelijk onderscheid tussen regionale ziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste basiszorg kan iedereen dicht bij in het eigen regioziekenhuis terecht, net als voor acute zorg
 • Innovatie en digitalisering van de zorg worden volop gestimuleerd: nieuwe behandelingen, videoconsults met een arts en het gebruik van data en nieuwe technologie kan de zorg voor patiënten verbeteren
 • Inzet op actieve gezondheidspreventie met laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen
 • Voor een gezondere voeding komen er maxima aan de hoeveelheid suiker en zout in voedselproducten
 • Duidelijke richtlijnen zijn nodig om medische gegevens beter te beschermen

ChristenUnie

 • In de spreekkamer komt meer ruimte voor een goed gesprek over behandelopties of niet behandelen. Bij dit gesprek hoort ook geestelijke verzorging en zingeving
 • Overbehandeling is niet altijd wenselijk en daarom komen er ook richtlijnen om niet alleen te doen maar ook te laten
 • Mensen moeten gestimuleerd worden om een bewuste keuze te maken voor orgaandonorschap, met een gemeenschapsgerichte benadering
 • Zorgaanbieders werken aan samenhangende zorgverlening in de regio, bijvoorbeeld georganiseerd in netwerk- of ketenzorg, waardoor de patiënt geen last heeft van allerlei overgangen
 • Meerjarige (krimp)contracten in de ziekenhuiszorg wordt de norm
 • Er komt landelijke sturing op zorg die heel specialistisch en onplanbaar is, omdat de vraag in de regio te klein, te versnipperd of onvoorspelbaar is
 • Het nieuwe capaciteitsorgaan wordt verantwoordelijk voor het plannen van voldoende noodcapaciteit van intensive cares, laboratoria en hulpmiddelen
 • Er wordt een nieuw landelijk hoofdakkoord gesloten met harde afspraken over de transformatie van de zorg
 • Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de acute zorg per regio en het wordt mogelijk om gradaties in spoedeisende hulp en acute zorg aan te brengen zodat een groot deel van de SEH en acute zorg in alle regio’s voldoende beschikbaar is
 • De betaling van reguliere zorg en digitale zorg wordt meer gelijkgetrokken
 • Gegevensuitwisseling wordt gestandaardiseerd
 • Het is essentieel dat de overheid geneesmiddelen inkoopt en dat Nederland – in EU-verband – meer zelf medicijnen, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen produceert

D66

 • De belasting op suikerhoudende dranken wordt verhoogd
 • Stimulering van een voedselomgeving die het makkelijk en aantrekkelijk maakt om gezonde en duurzame voeding te komen
 • Er worden afspraken gemaakt met producenten over de maximale hoeveelheid zout, suiker en vet in producten
 • De accijnsverhoging op tabak wordt gesteund
 • Rookverboden in openbare ruimtes moet gezondheidsschade door meeroken tegengaan
 • De formele positie van patiëntenorganisaties wordt versterkt, zodat zij een gelijkwaardiger partij kunnen zijn ten opzichte van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid
 • Er komt een landelijk sector-overstijgend hoofdlijnenakkoord om de samenwerking te bevorderen en hokjesdenken te doorbreken
 • De Nederlandse Zorgautoriteit moet regionale zorgplannen vooraf toetsen aan de zorgplicht en toezicht houden op de uitvoering
 • Door in te zetten op meerjarige contracten en een intensievere samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen en universitaire medische centra, wordt de positie van regionale ziekenhuizen verstevigd
 • Inzicht in de kosten die farmaceuten daadwerkelijk maken voor het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van hun geneesmiddelen
 • De eigen bijdrage voor medicijnen blijft gemaximeerd op 250 euro

DENK

 • De overheid maakt prijs- en volumeafspraken voor dure medicijnen
 • De Wet Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast, zodat de prijzen van geneesmiddelen kunnen dalen
 • Het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS) wordt aangepast, zodat de prijzen van geneesmiddelen dalen
 • De farmaceutische industrie mag geen reclame maken of marketingactiviteiten uitvoeren, en dit wordt in de wet vastgelegd
 • Er is meer cultuursensitiviteit nodig bij zorginstellingen
 • Er komt een Nationaal Preventiefonds, waaraan de Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars bijdragen

Forum voor Democratie

 • Generieke middelen worden voorgeschreven om medicijnkosten te drukken
 • De positie van de patiënt wordt versterkt door vrije artsenkeuze en het openbaren van uitkomsten van zorg
 • Regionale ziekenhuizen blijven of worden heropend

GroenLinks

 • Met de introductie van een landelijke basisfinanciering voor de GGD’en wordt de publieke gezondheidszorg op het niveau dat nodig is gebracht
 • Ziekenhuiszorg wordt gefinancierd op basis van beschikbaarheid voor inwoners en niet op basis van de hoeveelheid ‘zorgproductie’
 • Voor hoogspecialistische zorg gaan ziekenhuizen meer onderling samenwerken en de kennis en expertise bundelen zodat de kwaliteit van zorg verder verbetert
 • Gezamenlijke inkoop en meer Europese capaciteit en kennis om nieuwe medicijnen, vaccins en hulpmiddelen te ontwikkelen
 • Grote farmaceutische bedrijven of producenten mogen alleen gebruikmaken van publieke subsidies wanneer ze hun winsten herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe producten of gebruiken om hun prijzen te verlagen
 • Apothekers krijgen meer mogelijkheden om dure medicijnen zelf te maken
 • Door de accijnzen op tabak te verhogen en de openbare ruimte rookvrij te maken, wordt gebouwd aan een rookvrije generatie
 • Tabak wordt niet meer in supermarkten verkocht maar in aparte winkels
 • Bij bloeddonatie wordt seksueel risicogedrag het criterium, niet de vraag met wie je seks hebt
 • De lange wachtlijsten in de transgenderzorg worden weggewerkt

PvdA

 • Er zijn niet veel ic-bedden nodig, want het aantal ligdagen wordt verminderd
 • De overheid gaat met dwanglicenties apothekers en andere bedrijven de mogelijkheid geven om dure medicijnen goedkoop na te maken
 • Er komt een nationaal fonds voor geneesmiddelenonderzoek
 • De spoedzorg moet voor iedereen in Nederland binnen 15 minuten beschikbaar zijn. Deze 15-minutenorm bepaalt waar spoedeisende hulpposten nodig zijn
 • Gezondheidscentra komen dicht bij inwoners, waar huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken om de beste zorg te bieden
 • Regionale ziekenhuizen moeten open blijven en de Rijksoverheid is eindverantwoordelijk voor zo dicht bij mogelijk en toegankelijke zorg voor iedereen
 • De toegang tot soa-tests is laagdrempelig
 • Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming
 • Er komt een Nationaal Programma Publieke Gezondheid om de wetenschappelijke basis onder preventiebeleid te verstevigen
 • Europa stelt strengere regels voor de hoeveelheid suiker, zout, verzadigde vetten en kunstmatige toevoegingen in het voedsel
 • Tabak en alcohol wordt duurder
 • Er komt een suikertaks

Partij voor de Dieren

 • Wettelijke normen moeten ervoor zorgen dat we minder zout, suiker en vet eten
 • Kindermarketing voor producten met te veel suiker, zout of vet wordt verboden
 • Het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snackbars wordt beperkt
 • Ongezond eten wordt hoger belast bij de fabrikant, bijvoorbeeld door een suikertaks
 • Er komt een preventieakkoord dat de gezondheid van mensen vooropstelt, niet de belangen van de voedingsindustrie
 • Er worden veel strengere WHO-luchtkwaliteitsnormen wettelijk vereist
 • Er komt geen vaccinatieplicht, ook geen indirecte
 • Huisartsenpraktijken blijven voor iedereen goed bereikbaar
 • Er komt meer capaciteit in de zorg: meer ic-bedden en apparatuur
 • Regionale ziekenhuizen blijven overeind en worden niet meer opgeslokt door fusies
 • Om veel te hoge medicijnprijzen te voorkomen, wordt de opbouw van medicijnprijzen openbaar en waar mogelijk worden goedkopere, merkloze medicijnen gebruikt

PVV

 • Zorg moet een nationale topprioriteit worden
 • Er wordt geïnvesteerd in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisende hulpposten
 • Er komt geen vaccinatieplicht, drang of dwang

SGP

 • Zorg op afstand moet worden bevorderd: digitale innovaties waarvan nut en noodzaak is bewezen moet worden opgeschaald
 • Een zorgvuldige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens is broodnodig, zodat informatie niet dubbel of onnodig hoeft te worden geregistreerd en medische misser worden voorkomen
 • Mensen die zorgafhankelijk zijn, moeten kunnen kiezen voor zorgverlening die past bij hun levensovertuiging en wensen
 • Regionale samenwerking in de zorg moet  duidelijker: welke type zorg wordt op welk niveau georganiseerd
 • Er komt een nationaal preventiefonds waaruit (onderzoek naar) preventieve gezondheidsmaatregelen gefinancierd kunnen worden
 • Een suikertaks is geen goede maatregel om overgewicht tegen te gaan, wel kan er een verbod komen op stuntprijzen en kortingsacties op suikerrijke dranken
 • Accijns op tabak wordt fors verhoogd
 • Er komt een totaalverbod op reclame voor alcoholhoudende dranken
 • De bijbetaling voor geneesmiddelen blijft gemaximeerd
 • Er wordt een ijzeren voorraad gecreëerd voor zowel geneesmiddelen als essentiële hulpmiddelen, zodat Nederland voorbereid is op schommelingen in de import of plotselinge schaarste
 • Ontwikkeling van nieuwe antibiotica wordt gestimuleerd
 • Basiszorg dient beschikbaar te zijn in een regionaal ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of polikliniek
 • Regionale ziekenhuizen hebben een belangrijke en waardevolle functie en mogen niet zomaar verdwijnen
 • Met alle ziekenhuizen worden bindende afspraken gemaakt, waarmee gewaarborgd wordt dat wanneer zorgaanbieders dreigen om te vallen of overgenomen, de zorg niet in gevaar komt

SP

 • Met een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen wordt Nederland minder afhankelijk van de farmaceutische industrie
 • Er wordt een strategische voorraad aangelegd voor beschermingsmiddelen en cruciale medicijnen
 • Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open
 • Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen
 • Er wordt meer ingezet op preventie, om overgewicht te bestrijden
 • De belasting op gezonde voeding gaat omlaag en de belasting op ongezonde voeding omhoog
 • De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd 

VVD

 • Er wordt geïnvesteerd in flexibele uitbreiding van intensive cares en er komen noodprotocollen voor flexibele opschaling van ic-capaciteit ten tijde van gezondheidscrises
 • Een centraal punt moet tijdens een crisis de capaciteit van ziekenhuizen in de gaten houden en besluiten over opschaling en de verspreiding van patiënten
 • Elke vijf jaar komt er een landelijke oefening voor mogelijke gezondheidscrises
 • Er komt een Europees fonds voor gezamenlijke investering in de (Europese) ontwikkeling van vaccins, antibiotica en geneesmiddelen voor zeldzame ziektes
 • Gebruik van antibiotica wordt verder teruggedrongen, rekening houdend met de volksgezondheid
 • Er komt meer voorlichting over en nadruk op preventie rond een ongezonde leefstijl, met het Nationaal Preventieakkoord als leidraad
 • Er komt hulp voor mensen die gezonder willen leven, onder andere door het verder ontwikkelen van gecombineerde leefstijlinterventies
 • Producten van levensmiddelen en supermarkten maken samen met de overheid afspraken over het gezonder maken van producten en het promoten van gezonde producten
 • Er komen nieuwe hoofdlijnakkoorden met zorgaanbieders om de kwaliteit en prijs op het gewenste niveau te houden
 • Verkeerde productieprikkels in de bekostiging worden weggenomen
 • Zorg moet zo veel mogelijk thuis plaatsvinden, en waar mogelijk zelfs digitaal
 • Acute zorg dient voor iedereen bereikbaar te zijn, ook in de regio
 • Er komt een prijswaakhond tegen dure medicijnen waarbij de gehele keten moet worden bezien

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids