Normal_4118

Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen starten een fusietraject. Hierdoor kunnen beide organisaties de toekomstige kwaliteit van de zorg borgen en de continuïteit van het zorgaanbod garanderen voor de regio.

Voordelen voor de patiënt
De samenwerking brengt een groot aantal voordelen voor de patiënt. Belangrijke zorg wordt voor de regio behouden, schaalvergroting verhoogt de medische kwaliteit van de zorg en samenwerking versterkt de financiële prestaties van beide ziekenhuizen, waardoor de continuïteit op lange termijn kan worden geborgd. De verstevigde financiële prestaties komen rechtstreeks ten goede aan de kwaliteit en het serviceniveau van de zorg.

In lijn met landelijke ontwikkeling
Het voornemen van beide organisaties past in het beleid van de minister van VWS, Edith Schippers, om ziekenhuizen meer en intensiever te laten samenwerken en zich verder te specialiseren in bepaalde ingrepen. Daarnaast eisen zorgverzekeraars in toenemende mate een minimum aantal ingrepen als waarborg voor kwaliteit. Ook vindt er een verschuiving plaats van eenvoudige zorg en diagnostiek van ziekenhuizen naar de eerste lijn (huisarts), waardoor voor de ziekenhuizen complexere zorg overblijft.

Aantrekkelijke werkgever
In de nabije toekomst vraagt het dreigende tekort aan gekwalificeerd personeel in de regio om slim en modern vormgegeven werkgeverschap. Juist deze factoren vormen de aanleiding om te zoeken naar een samenwerkingsvorm, waarbij de toekomstige zorgkwaliteit voor de patiënten wordt gegarandeerd en er een aantrekkelijk werkklimaat voor de zorgprofessional wordt gecreëerd.

Door de voorgenomen fusie wordt een eenduidige managementstructuur gerealiseerd, waardoor de grootst mogelijke synergie en kwaliteitswinst kan worden behaald. Bovendien krijgt de zorgprofessional ruimere mogelijkheden voor verdere specialisatie, opleiding , onderzoek en persoonlijke ontwikkeling en groei in een aantrekkelijke werkomgeving.

Locaties blijven
Als de fusie doorgaat, blijven twee volwaardige ziekenhuizen bestaan in Heerlen en Sittard-Geleen. Ook in Kerkrade, Brunssum en Echt blijven poliklinische centra. Waarschijnlijk worden sommige behandelingen geconcentreerd in Heerlen of Sittard-Geleen. De voortdurende verhoging van de kwaliteit van de zorg en de garantie voor een compleet zorgpalet in de regio worden aldus verzekerd.

Vervolg
De Raden van Toezicht en de Medische Staven van beide organisaties scharen zich achter het voorgenomen besluit van de beide Raden van Bestuur om tot een fusie te komen. Alvorens de Raden van Bestuur tot definitieve besluitvorming komen, moeten de gebruikelijke goedkeurings- en adviestrajecten worden doorlopen en worden de plannen verder uitgewerkt. Ook moet de fusie worden goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).