Normal_572
Vandaag heeft het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) de gegevens van de eerste geregistreerde deskundigen openbaar gemaakt op de website (www.nrgd.nl). Het gaat om 2 Handschriftdeskundigen, 3 DNA-deskundigen en 31 deskundigen op het gebied van Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek. Met deze registraties is een begin gemaakt met het vullen van het register.
Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen komt voort uit de Wet deskundige in strafzaken. Deskundigen die zich willen laten registreren in het NRGD worden getoetst aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Deze toetsing wordt elke vier jaar herhaald aan de hand van bijgestelde normen. Het College gerechtelijk deskundigen (College) beslist over inschrijving in het register en heeft ook de bevoegdheid een registratie te schrappen mocht een deskundige niet meer voldoen aan de normen.
Het College maakt per deskundigheidsgebied gebruik van onafhankelijke normstellingadviescommissies die adviseren over de kwaliteitseisen en toetsingwijzen. Uitgangspunt is dat deskundigen op forensisch vakinhoudelijk gebied voldoen aan eisen die in lijn zijn met de in het veld heersende normen. Bij het opstellen van normen is actieve participatie van en acceptatie door het veld dan ook van groot belang. De normstellingadviescommissies zijn om die reden breed samengesteld met onder meer ervaren, representatieve (binnen -en soms ook buitenlandse) vakdeskundigen en een jurist. Aan de hand van per deskundigheidsgebied opgestelde normen wordt iedere aanvrager individueel beoordeeld door een toetsingsadviescommissie bestaande uit tenminste twee ervaren vakdeskundigen en één jurist. Het College besluit op basis van het advies van een toetsingsadviescommissie over een aanvraag tot inschrijving in het register.
In 2011 zal het NRGD voortvarend verder gaan met de publicatie van nieuw geregistreerde deskundigen op bovengenoemde en andere deskundigheidsgebieden zoals Toxicologie, Verdovende Middelen en Wapens & Munitie.