Normal_2142

GroenLinks maakt zich steeds meer zorgen over de belofte van het kabinet om 12.000 extra banen te creëren in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Gedoogpartner PVV en minister Schippers blijven schimmig over de beloofde extra banen.

De minister reageerde negatief op een motie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman om met een actieplan te komen om elk jaar 3.000 extra verpleegkundigen aan het bed te krijgen.

Stemming
PVV-woordvoerder Fleur Agema gaf al aan de motie niet te steunen. Coalitiepartner CDA steunde de motie wel, waarmee er een meerderheid is voor de motie. Dinsdag wordt erover gestemd.

Voortman: "Ik vraag me steeds meer af of de PVV en het kabinet iets te verbergen hebben. Dit is een belangrijke belofte in het regeer- en gedoogakkoord. Ik wil nu wel eens concrete plannen zien. Waarom doen de minister en PVV-woordvoerder Agema hier zo moeilijk over?"

GroenLinks presenteerde eerder deze week een eigen actieplan.

Motie van het lid Voortman
Voorgesteld d.d. donderdag 24 maart

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet in haar regeer- en gedoogakkoord heeft staan dat er 12.000 extra medewerkers aan het werk kunnen voor de dagelijkse verzorging van onze ouderen en gehandicapten;

overwegende, dat - ondanks het feit dat de staatssecretaris aangaf dat ‘de teller reeds bij aantreden van het kabinet is gaan lopen' - er sindsdien niet een verzorgende extra is bijgekomen;

overwegende, dat onder meer VVD en PVV via steunen van de motie Pechtold bij het beleidsprogramma 2007-2011 (31 070, nr. 18) er blijk van hebben gegeven prijs te stellen op concrete uitwerking van kabinetsdoelstellingen door inzichtelijk te maken welke instrumenten worden ingezet, van welke nulmeting wordt uitgegaan, welk tijdspad aan de doelstellingen is verbonden en welke middelen beschikbaar zullen zijn;

overwegende, dat nu onduidelijk is ten opzichte van welk aantal er 12.000 extra medewerkers bovenop het basispad bij moeten komen, doordat er geen nulmeting voor handen is;

van mening, dat wegens het ontbreken van een helder beginpunt en duidelijke tussendoelen de Tweede Kamer niet in staat is haar controlerende taak ten aanzien van dit kabinetsdoel uit te voeren;

verzoekt het kabinet tegelijkertijd met de toegezegde arbeidsmarktbrief met een plan van aanpak te komen, voorzien van jaarlijkse tussendoelen en de Kamer jaarlijks bij de begroting over de voortgang te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Kuiken

Wiechman

Dijkstra

Van Gerven

Uitslag