Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team
 
In Noord-Limburg spannen de zeven regiogemeenten samen met sociale partners en een aantal werkgevers zich in voor maximaal behoud van werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector. Op 10 maart bezocht Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) Venlo en ondertekende hij een intentieovereenkomst om dit streven kracht bij te zetten. De speerpunten van de overeenkomst zijn begeleiding van werk naar werk en om- en bijscholing. Dit meldt de Gemeente Venlo.
 
De regiogemeenten zetten in op het verminderen van de bureaucratie in de zorg om het aantal ontslagen op de werkvloer maximaal te voorkomen. Op basis van dit convenant gaan daarnaast ook de sociale partners op het Werkplein (UWV en gemeenten) meehelpen om mensen maximaal aan het werk te houden in zorg en welzijn. De veranderingen in de zorg bedreigen op dit moment vooral de werkgelegenheid voor de lager opgeleide medewerkers, terwijl er snel tekorten zullen ontstaat aan verpleegkundig en hoger geschoold personeel. Op uitnodiging van zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Venlo is Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op 10 maart naar Venlo gekomen om de intentieovereenkomst te ondertekenen. 
 
Via een regionale aanpak willen de partijen voorkomen dat medewerkers uit de zorg in een uitkeringssituatie terecht komen. De regio wil bereiken dat door deze aanpak medewerkers voor wie ontslag dreigt, worden begeleid van werk naar werk en om- en bijscholingsmogelijkheden krijgen. Ook zal met werkgevers worden meegedacht over het anders indelen van werkzaamheden, zodat taken die nu door hoger opgeleid personeel worden uitgevoerd deels uitgevoerd kunnen worden door lager opgeleid personeel. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om zorgtaken, maar wel om ondersteunende werkzaamheden. 
 
© Nationale Zorggids