Normal_digitaal

Zorgaanbieders worden verplicht om medische gegevens te delen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), als daarom wordt gevraagd. Dat staat in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die gisteren door staatssecretaris Martin van Rijn naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het CIZ mag deze informatie in sommige gevallen delen met gemeenten. Dat meldt Zorgvisie.

In de nieuwe Wlz is geregeld dat voortaan alle indicaties door het CIZ worden vastgesteld. Hiermee verliezen de zorgaanbieders de mogelijkheid om zelf te indiceren. Ook mogen zorgaanbieders, waaronder hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg, niet meer weigeren om het CIZ volledig te informeren door zich te beroepen op het medisch beroepsgeheim. Dit was in de oude AWBZ wel mogelijk.

De staatssecretaris schrijft: 'In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat zorgaanbieders het CIZ die persoonsgegevens, waaronder medische gegevens (en derhalve ook psychologische rapportages), over de cliënt moeten verstrekken, die voor het CIZ noodzakelijk zijn om een cliënt goed te kunnen te (her)indiceren.'

De nieuwe wet bepaalt tevens dat het CIZ de medische gegevens alleen met gemeenten mag delen als er 'zwaarwegende belangen' spelen. In beginsel mag het CIZ alleen aan gemeenten doorgeven dat er een Wlz-indicatie is afgegeven voor een persoon. Ook is vastgelegd in de Wlz in hoeverre uitvoerders van de wet, zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren, medische gegevens met elkaar en met gemeenten mogen uitwisselen. In alle gevallen is nadrukkelijke toestemming van de verzekerde vereist.

© Nationale Zorggids