Logo_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp en baseert zich hierbij op het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd. Het toetsingskader is de afgelopen jaren ontwikkeld, in de praktijk getest en na consultatie van de betrokken partijen bijgesteld. Met de publicatie van het toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan verdere transparantie van haar werkzaamheden. Zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van verantwoorde hulp aan jeugd worden gehanteerd.

Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is opgebouwd uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en bijbehorende aandachtspunten. Het gaat hier om een basistoetsingskader dat – al naar gelang het onderzoek – in zijn geheel of op specifieke onderdelen wordt ingezet bij het uitvoeren van het toezicht. Per thema kan worden ingezoomd, waardoor een verdieping binnen het thema kan plaatsvinden.

Het toetsingskader is gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het veld en de richtlijnen van professionals voor verantwoorde jeugdhulp. Het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp voert de IJZ uit in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast voert de inspectie toezicht uit, vaak in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), op organisaties met specifieke andere taken, zoals de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor deze organisaties worden op hen toegesneden toezichtcriteria gehanteerd.

© Nationale Zorggids