Normal_fysiotherapie_rug_massage

De landelijke vraag naar fysiotherapie en het aanbod van fysiotherapeuten zijn momenteel nagenoeg met elkaar in evenwicht, aldus Nivel. Verwacht wordt dat dit de komende jaren zo blijft, al signaleert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) dat vacatures steeds moeilijker worden ingevuld. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorgmarkt, bijvoorbeeld de tariefontwikkeling en de ontwikkeling in het aanbod van fysiotherapie, kan er op langere termijn een landelijk tekort of overschot ontstaan. Dit meldt het KNGF.

Burgers en fysiotherapeuten hebben allebei belang bij goede toegang tot fysiotherapie en dus bij balans tussen vraag en aanbod. Er was lang onduidelijkheid over deze balans. Aanleiding voor het KNGF om Nivel opdracht te geven modelmatig door te rekenen in hoeverre de landelijke opleidingsinstroom – in diverse scenario’s – bijgesteld moet worden voor een evenwicht in vraag en aanbod van fysiotherapie.

In 2017 was de instroom van 2.415 bachelor-studenten nagenoeg in evenwicht met de te verwachten vraag naar fysiotherapie. Intussen is bekend dat diverse opleidingen de numerus fixus hebben losgelaten voor dit collegejaar, met een hogere instroom tot gevolg. Het aantal startende fysiotherapeuten met een afgeronde bacheloropleiding is daarmee de komende jaren in evenwicht met de groeiende zorgvraag als gevolg van demografische en epidemiologische factoren.
 

Toekomstbeeld

De onderzochte toekomstscenario’s laten een uiteenlopend beeld zien. In het groeiscenario is een 10 tot 35 procent hogere instroom noodzakelijk om aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Bij een krimpscenario moet de instroom van bachelors met 7 tot 31 procent naar beneden worden bijgesteld. 

Daarmee levert deze capaciteitsraming diverse opties op die in beleidsdiscussies afgewogen kunnen worden. Met dit onderzoek is er een robuust model ontwikkeld waarmee we de bewegingen in het zorgveld kunnen volgen en de effecten daarvan op vraag en aanbod kunnen meten. De volgende meting vindt plaats in 2020.  Zo houdt de sector de vinger aan de pols.

Door: Redactie Nationale Zorggids