Normal_ambulance_3

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen, aangeboden aan het Zorginstituut. Er is echter op 2 normen geen overeenstemming bereikt, namelijk de expertise van de arts op de SEH en geriatrische expertise op de SEH. Het Zorginstituut zal hiervoor zijn doorzettingsmacht inzetten om deze twee normen nader in te vullen en definitief vast te stellen. Dit meldt het Zorginstituut.

In het algemeen is de acute zorg in Nederland goed geregeld. Maar de kwaliteit van de spoedzorg in Nederland kan nog beter. Het nu ontwikkelde kwaliteitskader beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Het bevat circa 100 bestaande en nieuwe normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen: melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. 
 
De partijen zijn het eens over de knelpunten die goede kwaliteit van spoedzorg in de weg staan. Ook zijn ze het eens over de belangrijkste uitgangspunten en ambities:
  • Het perspectief van de patiënt staat voorop.
  • Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt.
  • De organisatie van de spoedzorg volgt uit dat wat nodig is om de patiënt goede zorg te bieden.
 

Expertise op de Spoedeisende Hulp (SEH)

Ondanks dat het overgrote deel van de in het kwaliteitskader opgenomen normen en aanbevelingen door alle partijen wordt onderschreven, is op 2 normen geen overeenstemming bereikt met 2 van de 11 partijen, te weten de FMS en V&VN. Het gaat om:
 
a. de norm inzake expertise van de arts op de SEH: de FMS kan zich als enige partij niet vinden in een norm uitgedrukt in ervaringsjaren en wil alleen competenties genormeerd zien.
b. de norm inzake geriatrische expertise op de SEH: de FMS heeft steeds gepleit voor geriatrische expertise op het niveau van een medisch-specialist in plaats van een verpleegkundig specialist. Begin 2019 heeft V&VN zich bij het standpunt van de FMS aangesloten.
 
Het Zorginstituut heeft aan de Kwaliteitsraad gevraagd om te onderzoeken op welke wijze deze normen geformuleerd moeten worden en vervolgens de betreffende 2 normen vast te stellen, zodat het Kwaliteitskader alsnog kan worden ingeschreven in het Register.
 
Door: Nationale Onderwijsgids