LNAZ bereidt structurele opschaling IC-capaciteit in Nederland voor

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft van de minister voor Medische Zorg de opdracht gekregen en aanvaard om 25 juni een plan te presenteren voor structurele én flexibele opschaling van de intensivecare-capaciteit in Nederland. Dit om goed voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe piek in het aantal coronapatiënten, waarbij de planbare zorg doorgang blijft vinden. Het LNAZ doet dit in nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen, waaronder verpleegkundigenorganisatie V&VN en de beroepsvereniging van intensivisten NVIC. Het traject om te komen tot dit plan wordt aangestuurd door een kernteam en staat onder voorzitterschap van Jos Aartsen, voormalig bestuursvoorzitter van het UMCG. Dit meldt het LNAZ.

Aanleiding van de opdracht is het dreigend tekort aan IC-capaciteit tijdens de coronacrisis. In de periode vanaf medio maart nam het aantal coronapatiënten die zorg op de intensive care nodig hadden in Nederland snel toe. De IC-capaciteit moest daardoor onder hoge druk maximaal opschalen. Dit heeft veel impact gehad op zorgprofessionals en de reguliere zorg. Om de druk te verminderen en patiënten gecoördineerd te kunnen spreiden is, in opdracht van het ministerie, het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) ingericht. Op dit moment daalt het aantal coronapatiënten en starten ziekenhuizen de reguliere zorg weer op.
 

Opschaling capaciteit intensive care

Goede samenwerking en landelijke afspraken zijn de belangrijke uitgangspunten voor deze opschaling. Bij het opstellen van het plan wordt afgestemd met belangrijke stakeholders zoals FMS, NVZ, NFU, ZN, AZN, V&VN en de NZa. Daarnaast zijn er werkgroepen ingesteld met vertegenwoordigers vanuit diverse beroepsgroepen voor de uitwerking van het plan dat in ieder geval onderstaande onderdelen omvat:
 
  • Structurele opschaling van IC-capaciteit naar 1.700 bedden. De IC-capaciteit moet structureel en flexibel opgeschaald worden van 1.150 naar 1.700 bedden. Dit is een opschaling van 650 bedden. Belangrijk is hierin de ervaringen van de coronacrisis mee te nemen.
  • Vroegtijdig inzetten van IC-capaciteit in Duitsland. Tijdens de coronacrisis heeft Duitsland Nederlandse coronapatiënten opgevangen op de IC. Goede contacten en afspraken met Duitse collega’s zijn nodig om zo nodig vroegtijdig een beroep op ziekenhuizen aldaar te kunnen doen. Verzoek is met een plan te komen dat opvang van patiënten in Duitsland tot circa 600 bedden mogelijk maakt.
  • Flexibel opschalen van IC-capaciteit naar 3.000 bedden. Dit onderdeel heeft betrekking op een mogelijke crisissituatie, wanneer de 1.700 Nederlandse en de Duitse IC-bedden niet meer toereikend zijn. Het LNAZ is verzocht om met een realistisch uitgewerkt plan te komen hoe in alle ROAZ-regio’s snel, zorgvuldig en gestructureerd opgeschaald kan worden.
 
De onderdelen omschrijven belangrijke facetten die essentieel zijn om de structurele en flexibele opschaling te kunnen realiseren. Zo is er uitgebreid aandacht voor personeel, opleiding, locaties, draagvlak, infrastructuur, timing en fasering en budget.
 
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en er hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen. Het LNAZ presenteert het plan op donderdag 25 juni aan minister Martin van Rijn.
 
Door: Nationale Zorggids