Normal_normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige-2

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat de personele bezetting in de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, in verpleeghuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg nog steeds en steeds meer een knelpunt is. Bij toenemende pandemische druk zullen zorgaanbieders steeds meer te maken krijgen met de uitval van personeel. Door toenemende besmettingen van personeel, met personeel dat rond een coronatest (wachttijd en quarantaine) thuis zit of personeel dat uitvalt door hoge werkdruk. Oplossingen om de bezetting rond te krijgen dreigen uitgeput te raken waardoor de continuïteit van zorg steeds meer onder druk komt te staan. Dit meldt IGJ. 

De inspectie benadrukt dat zorgaanbieders in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dat nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Te denken valt aan de inzet van studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen, voormalige zorgverleners (BIG-geregistreerd, of niet meer) of anderen. Daarbij verwijst de inspectie naar het advies van de KNMG over dit onderwerp, dat de IGJ onderschrijft.

Voorwaarden

Het inzetten van ander personeel mag alleen als het noodzakelijk is, dat wil zeggen, als het door de noodsituatie niet mogelijk is de zorg op te dragen aan zorgverleners die aan alle bevoegd- en bekwaamheidseisen voldoen.

Deze tijdelijke inzet moet leiden tot veilige en aanvaardbare zorg; de zorgverleners moeten wel voldoende recente kennis en vaardigheid hebben om onder bepaalde voorwaarden ingezet te kunnen worden. Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de inzet plaatsvindt en welke zorg verleend wordt, over toezicht, supervisie en tussenkomst van bevoegde zorgverleners.

Bestuurder is eindverantwoordelijk

In alle fasen van toenemende pandemische druk geldt dat de bestuurder eindverantwoordelijk is en blijft voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat de bestuurder op de hoogte is van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd. De inspectie vindt het daarnaast belangrijk dat de afweging die de bestuurder over deze inzet maakt, zorgvuldig en navolgbaar is en dat de cliëntenraden vooraf betrokken zijn over deze werkwijze.

Door: Nationale Zorggids