Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over het zorgpersoneel, waardering van hun werk en salarissen. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom deze thema’s.

CDA

 • Er komt een flinke opwaardering van het beroep van verpleegkundige en verzorgende: ze verdienen een goed salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen
 • Verpleegkundigen en verzorgenden verdienen meer zeggenschap over hun eigen werk en dus minder regels en afvinklijstjes
 • Meer taken van medisch-specialisten en huisartsen kunnen worden overgenomen door verpleegkundig specialisten, physician assistants en praktijkondersteuners
 • De werkdruk in de zorg wordt verlaagd door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp
 • Om meer scholieren en studenten te interesseren voor een baan in de zorg, wordt het collegegeld voor verpleegkundigen-studies gehalveerd in het eerste studiejaar

ChristenUnie

 • Goede verzorgenden, verpleegkundigen en hulpverleners in de directe zorg moeten kunnen doorgroeien qua salaris. Daarom komt er een einde aan het traditionele salarisgebouw. Werkgevers en werknemers sluiten hierover een nieuwe cao af
 • Wijkverpleegkundigen hoeven minder te verantwoorden als er een vast bedrag per client betaald wordt en zij eigen afwegingen kunnen maken
 • Voor verpleegkundigen met een verlopen registratie komt scholingsbudget beschikbaar in de vorm van een op te richten Vitale-beroepenfonds
 • Er komt een regelvrije ruimte om de huidige vormen van verantwoording af te bouwen
 • Zorgprofessionals krijgen inspraak bij behandeltrajecten en in beleid
 • Er komen meer doorgroeimogelijkheden en goede randvoorwaarden voor combinatiebanen

D66

 • Daar waar acute personeelstekorten zijn, moeten zorgaanbieders en de overheid werken aan betere werkomstandigheden en ondersteuning van zorgprofessionals
 • Er is meer geld nodig voor mensen in de verpleging en verzorging
 • Er moet meer oog komen voor zorgmedewerkers, bijvoorbeeld door ze inspraak te geven in het werkrooster, opleidingen aan te bieden en meer variatie in vaste contracten mogelijk te maken
 • De administratieve lasten worden ingeperkt
 • Er zijn nieuwe opleidingen nodig om de complexere, digitale en technologische gezondheidszorg te kunnen bijbenen
 • Alle medisch specialisten moeten in loondienst van hun ziekenhuis gaan werken
 • Huisartsen krijgen meer tijd per patiënt
 • Er moeten betere arbeidsvoorwaarden komen voor praktijkhouders en een beperking van de administratieve lasten

DENK

 • Overbodige registratie- en verantwoordingsvoorschriften in de ouderenzorg worden beperkt
 • Er is meer cultuursensitiviteit nodig op zorgopleidingen

Forum voor Democratie

 • Huisartsen krijgen meer tijd voor de patiënt
 • Minder bureaucratie voor ziekenhuispersoneel door ‘ontregel de zorg’ en het afschaffen van de vinkjescultuur
 • Er moeten concurrerende arbeidsvoorwaarden komen om de zorg weer aantrekkelijk te maken voor personeel

GroenLinks

 • De lonen van zorgprofessionals worden verhoogd
 • De loonschalen voor zorgprofessionals worden verbreed om meer doorgroeimogelijkheden te bieden
 • Zorgverleners krijgen eigen middelen om de werkdruk en administratie aan te pakken
 • Er komt een einde aan de 5-minutenregistraties
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners
 • In medische opleidingen en op de werkvloer komt meer aandacht voor persoonlijke ouderenzorg en goede zorg voor ouderen met een ongeneeslijke ziekte
 • Medisch specialisten komen in loondienst en gaan onder de Wet normering topinkomens vallen
 • Discriminatie tegen zorgprofessionals wordt aangepakt in samenwerking met de beroepsgroep en discriminatiemeldpunten

PvdA

 • Zorgpersoneel in alle sectoren heeft recht op meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s
 • Er zijn meer wijkverpleegkundigen nodig om het toenemende aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met psychische problemen thuis te kunnen verzorgen
 • Langere gesprekken met huisartsen worden mogelijk gemaakt door hier extra geld voor uit te trekken
 • Medisch specialisten komen in loondienst van het ziekenhuis, met een nette cao
 • De salarissen van artsen in opleiding worden verhoogd

Partij voor de Dieren

 • Minder patiënten per huisarts geeft de huisarts ruimte om langere consulten in te plannen
 • Absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg worden meteen afgeschaft
 • De salarissen voor zorgmedewerkers gaan omhoog
 • Er komt ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden
 • Zorgmedewerkers krijgen meer te zeggen over de inhoud van hun werk en werkroosters
 • Medisch specialisten komen in loondienst

PVV

 • Er komt een forse, structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel
 • Er komen tienduizenden extra zorgmedewerkers bij
 • Administratie wordt geautomatiseerd, gestandaardiseerd of afgeschaft
 • Door één tarief te hanteren in de thuiszorg en verpleeghuiszorg, wordt administratie geschrapt
 • Meer uren werken moet lonen
 • Met behoud van salaris weer op de werkvloer kunnen werken

SGP

 • Zorg- en hulpverleners krijgen een structurele salarisverhoging
 • Er is meer aandacht nodig voor duurzame inzetbaarheid van (oudere) ervaren zorgmedewerkers
 • Extra investering in scholing en training zorgt ervoor dat zorgmedewerkers breder inzetbaar zijn dan alleen in hun eigen vakgebied
 • Verpleegkundigen met een mbo-opleiding moeten perspectief blijven houden op loopbaanontwikkeling
 • Duurzame arbeidsrelaties moeten aantrekkelijker gemaakt worden en in balans worden gebracht met ‘echt’ ondernemerschap, zodat minder zorgmedewerkers uit loondienst treden
 • Mensen met een bijstandsuitkering, werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten aan de slag kunnen gaan in de zorg
 • Er moet een einde komen aan de afvinkcultuur
 • Aanbieders van wijkverpleging gaan samenwerken om de schaarste op de arbeidsmarkt op te lossen

SP

 • Zorgbestuurders en consultants mogen voortaan niet meer verdienen dan de minister-president
 • De salarissen voor zorgpersoneel gaan omhoog
 • Zorgverleners krijgen meer invloed om de regels en bureaucratie te schrappen
 • Niet verzekeraars maar zorgprofessionals stellen vast welke zorg nodig is
 • Medisch specialisten gaan in loondienst werken

VVD

 • Een strategische reserve van zorgmedewerkers moet extra inzet mogelijk maken tijdens uitzonderlijke situaties
 • Er wordt geïnvesteerd in personeel in de gezondheidszorg
 • Aantrekkelijker werkomstandigheden zorgen ervoor dat het personeel behouden wordt, bijvoorbeeld door hen meer autonomie, opleidingen, flexibele roosters en doorgroeimogelijkheden te bieden
 • Zorgmedewerkers worden gestimuleerd om meer te gaan werken, om het personeelstekort tegen te gaan. Hun inkomstenbelasting wordt verlaagd en er komen goede afspraken tussen werkgevers en werknemers
 • Verpleegkundigen krijgen een plek in het bestuur van zorginstellingen
 • Zorgverleners krijgen meer tijd om aan patiënten te besteden, door administratieve lasten tot het minimum te beperken

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids