Normal_zorgpersoneel__arts__verpleegkundige

Als zorgverleners meer invloed krijgen op hun werk, zal de zorg beter worden. Dit is de gedachte achter een initiatiefwetsvoorstel van Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Judith Tielen (VVD). Dit meldt de Tweede Kamer

Zorgverleners zijn intrinsiek gemotiveerd om de best mogelijke zorg te leveren, denken de initiatiefnemers. Door hen het recht te geven om mee te praten over het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijke beleid van organisaties, zal de kwaliteit omhooggaan. Zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze dit invullen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de raad van toezicht gaan erop toezien dát het gebeurt.

Invloed zorgverleners

Als we willen dat zorgverleners hun werk goed kunnen doen, betoogt Lisa Westerveld van GroenLinks, moeten we ze vertrouwen geven, ruimte bieden en geen afvinklijstjes opleggen. Meer zeggenschap kan bovendien helpen voorkomen dat zorgmedewerkers de sector verlaten.

De mensen in de zorg weten zelf het beste hoe je goede zorg moet leveren, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Zij is daarom blij met het initiatiefwetsvoorstel. Maar het zou niet mogen leiden tot extra vergaderingen en meer werkdruk.

Fleur Agema (PVV) steunt het idee dat zorgverleners moeten kunnen meepraten over hun werk. Maar zij vraagt zich af wat het initiatiefwetsvoorstel precies toevoegt. Is de inspraak van zorgmedewerkers niet al geregeld in de governancecode, de cao en de Wet op de ondernemingsraden?

Cultuurverandering

Extra overlegstructuren, extra vergaderingen en extra administratieve lasten. Dat zou niet de uitkomst mogen zijn van dit initiatiefwetsvoorstel, waarschuwt Van den Berg (CDA). Zij deelt het streven om zorgverleners meer inspraak te geven, maar daarvoor is vooral een cultuurverandering nodig. Het initiatiefwetsvoorstel zou er niet toe mogen leiden dat de inspraak op papier goed is geregeld, zegt Paulusma (D66), terwijl de praktijk niet verandert.

Ook Van den Hil (VVD) benadrukt het belang van een cultuurverandering. Bestuurders hebben daarin volgens haar een belangrijke rol. Die moeten zichtbaar zijn op de werkvloer om te horen en zien wat er leeft.

Bredere invloed

Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat zorgverleners invloed krijgen op het beleid dat direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg. Hijink (SP), die pleit voor democratisering van de zorg, vreest dat deze formulering kan worden misbruikt om de invloed van zorgverleners juist te beperken. Daarom wil hij deze bepaling schrappen, zodat zorgverleners invloed hebben op al het beleid van een zorginstelling.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van de initiatiefnemers en minister Helder (Langdurige Zorg) op de inbreng van de Kamer.