Logo_logo_per_saldo

Zorgovereenkomsten voor zorgverleners in de Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten sinds begin dit jaar voldoen aan nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gecontroleerd. Sinds 1 augustus voert de SVB ook controles uit op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Volgens belangenorganisatie Per Saldo zijn de voorwaarden extra inperkingen die zijn opgelegd door de zorgverzekeraar. Deze heeft gepoogd hier verandering in te brengen, maar dat is niet gelukt. Dat meldt Per Saldo.

De nieuwe voorwaarden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren enkele extra controlepunten op voor de SVB. Zo moet deze controleren of het afgesproken tarief met de zorgverlener klopt en of deze overeenkomt met het tarief dat aan de zorgverzekeraar betaald wordt. Budgethouders die een zorgverlener nieuw in dienst hebben moeten een uurloon afspreken, een maandloon is niet meer toegestaan. Reiskosten dienen in het afgesproken uurloon te zitten en mogen niet apart gedeclareerd worden. Bovendien moet aangeven worden welke soort zorg verleend wordt en of het uurloon inclusief vakantie-uren is.

Bij de controle op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren binnen de Wmo, Jeugdwet en Wlz worden andere voorwaarden gehanteerd dan bij de controles op de formulieren en overeenkomsten in de Zvw. Voor mensen in de Wmo, Jeugdwet en Wlz is het vooral belangrijk dat het juiste tarief is vastgelegd, een handtekening onder het formulier staat en dat het BSN-nummer goed is ingevuld. Per Saldo benadrukt het belang van de gestelde eisen. “U loopt dan minder risico dat u slachtoffer wordt van bijvoorbeeld onjuiste declaraties of onverhoopt hoge kosten waar u vooraf niet op gerekend had”, aldus Per Saldo. 

Door: Redactie Nationale Zorggids