Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

In een artikel in Zorgvisie uiten een paar zorgaanbieders stevige kritiek op de zorginkoop door zorgverzekeraars. Zij wijzen daarbij expliciet op de rol die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgens hen zou moeten hebben. En vinden dat de Zorgautoriteit te mild is voor verzekeraars. De NZa laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt en vindt het jammer dat het niet de mogelijkheid kreeg om inhoudelijk op het artikel te reageren. Volgens de Zorgautoriteit doet het artikel geen recht aan de medewerkers van toezicht en handhaving die zich met hart en ziel inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

De NZa ziet toe op de inkoop van zorg. Daarbij staat de verzekerde centraal. Dat betekent dat de Zorgautoriteit in de gaten houdt of zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden en of zij zich houden aan de regels van het inkoopproces. Inhoudelijk bemoeit de NZa zich niet met het inkoopproces.

De Zorgautoriteit noemt het logisch dat het weleens schuurt tussen zorgaanbieders en verzekeraars omdat het om veel geld gaat. Er zijn veel voorbeelden in de sector waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars er samen uitkomen.

Op het moment dat de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Zeeland onder druk staat, heeft de NZa de taak de minister te informeren over de ontwikkelingen. Het is de Tweede Kamer die de minister hierop bevraagt. Daarmee ben je niet afhankelijk, maar informeer je hen juist tijdig. Hier zijn met het ministerie van volksgezondheid in het openbare informatiestatuut afspraken over gemaakt. Dit statuut is juist opgesteld naar aanleiding van het rapport commissie Borstlap om over de exacte invulling van de informatieplicht volledig transparant en duidelijk te zijn. Deze afspraken staan los van hoe de NZa opereert als toezichthouder. Het is een onafhankelijke rol.

Volgens de Zorgautoriteit lees je in het artikel van Zorgvisie tussen de regels door dat zorgaanbieders zien dat de NZa haar rol oppakt. Dat betekent echter niet dat ze altijd blij zijn met de  toezichthouder en dat is ook niet nodig, aldus de NZa.  “Wij hebben oog voor de positie van alle partijen, maar wij handelen vanuit het perspectief van de patiënt. Daar ligt onze taak: er op toezien dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Wij werken hierbij samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar altijd vanuit de positie als toezichthouder. Dat betekent: samenwerken als het kan, ingrijpen als het moet.”

Door: Redactie Nationale Zorggids