Normal_geld__stapel__munten

Het ministerie van volksgezondheid beloont verzekerden die hun schuld bij de zorgverzekeraar aflossen met kwijtschelding van de nog openstaande bestuursrechtelijke premies. Vanaf 1 augustus 2018 scheldt het CAK alle vorderingen op nog openstaande eindafrekeningen kwijt. Deze eindafrekening kan tot honderden euro’s oplopen. Dat meldt Zorgverzekeringslijn. 

Dat is goed nieuws voor mensen die als wanbetaler bij het CAK zijn aangemeld en die hun schuld willen oplossen. Het kwijtschelden van de eindafrekening biedt een positief vooruitzicht voor verzekerden met een premieachterstand van meer dan zes maanden. Zij hebben vaak schulden bij meerdere partijen (incassobureau, deurwaarders, CJIB).

Onverwachte rekeningen

De zorgverzekeraar meldt de verzekerde definitief bij het CAK af als de schuld, die uit zorgpremie, verplicht eigen risico en incassokosten kan bestaan, is betaald. Dan volgt vaak voor de verzekerde onverwacht de eindafrekening van het CAK met de nog openstaande bestuursrechtelijke premie.

Voor 1 augustus 2018 kregen wanbetalers binnen 10 weken de eindafrekening als er nog sprake was van openstaande bestuursrechtelijke premie oftewel restschuld. Na 1 augustus zal deze restschuld door het CAK worden kwijtgescholden. Het ministerie van VWS streeft ernaar door de restschuld bij het CAK kwijt te schelden om nog meer wanbetalers uit het bestuursrechtelijke premieregime te krijgen. Op 1 juli 2018 waren er nog circa 231.000 verzekerden die langer dan zes maanden hun premie niet hadden betaald.

Wanbetalersregeling

De zorgverzekeraar meldt de verzekerde aan bij het CAK bij een betalingsachterstand van zes maandpremies. Vanaf dat moment betaalt de verzekerde de bestuursrechtelijke premie (boetepremie) die op het loon of de uitkering wordt ingehouden of via het CJIB met een acceptgiro. Met het betalen van de bestuursrechtelijke premie wordt de schuld bij de zorgverzekeraar niet afgelost.

Door: Redactie Nationale Zorggids