Normal_budget_geld_bezuinigingen

Waar iemand een persoonsgebonden budget (pgb) moet aanvragen, hangt af van de type zorg die hij nodig heeft. Het kan handig zijn om een (gratis) cliëntondersteuner in de arm te nemen die kan helpen bij de keuze en aanvraag. 

Jeugdhulp nodig voor kind?

Wie jeugdhulp nodig heeft voor zijn of haar kind, moet hiervoor naar de gemeente. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Voor de zorg voor een kind kan gebruikgemaakt worden van zorg in natura of een pgb uit de Jeugdwet. De pgb is aan te vragen bij de gemeente, maar de Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgverlener uit.

Een aanvrager dient te vermelden waarom een pgb nodig is en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die ouders voor hun kind inkopen. En sommige pgb-houders gebruiken het budget om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is hulp van familie, vrienden of buren. Sommige gemeentes hebben hier regels voor.

Ondersteuning aan huis vanuit Wmo

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen aanvragers ook kiezen uit hulp in natura of een pgb. Voor Wmo-zorg dient ook aangeklopt te worden bij de gemeente. Wordt een aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank de zorgverlener uit.

Ook bij de aanvraag voor ondersteuning thuis moet duidelijk worden aangegeven waarom een pgb gewenst is. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen. En sommige pgb-houders gebruiken het budget om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is hulp van familie, vrienden of buren. Sommige gemeentes hebben hier regels voor.

Verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), ofwel het basispakket. Ook in dit geval is naast een pgb, zorg in natura mogelijk. Wie de voorkeur (of noodzaak) voelt voor pgb, vraagt dit aan bij de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars willen in een budgetplan zien welke zorg met het pgb wordt ingekocht en willen weten waarom en pgb gewenst is. De verzekeraar kijkt of een aanvrager aan de voorwaarden voldoet en beoordeelt of iemand in staat is de pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen. De regels voor het pgb in de Zvw kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

Zware, langdurige zorg (Wlz)

Tot slot is er nog zware, langdurige zorg thuis dat met een persoonsgebonden budget of zorg in natura geregeld kan worden. Met een pgb uit de Wet langdurige zorg kan een budgethouder zelf zorgverleners kiezen en zorg inkopen. Dit pgb is aan te vragen bij een regionaal zorgkantoor via een aanvraagformulier met bijgevoegd budgetplan. In het budgetplan moet staan hoe het budget besteed zal worden. Het zorgkantoor nodigt een zorgaanvrager uit voor een ‘bewust-keuze-gesprek’ waarin wordt besproken of het pgb de beste oplossing is.

Gaat het zorgkantoor akkoord, dan moet een budgethouder met iedere zorgverlener een contract afsluiten en er een zorgbeschrijving aan toevoegen. De SVB betaalt de zorgverlener aan de hand van de ingestuurde declaraties. Het is mogelijk om een vertegenwoordiger aan te wijzen die het budget beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen zelfs verplicht. Behandelingen mogen NIET betaald worden uit het pgb. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid