Normal_geld_medicijnen

De uitgaven aan farmaceutische zorg, medicijnverstrekking via openbare apotheken, binnen het basispakket, stegen in 2018 met 47 miljoen euro naar ruim 4,4 miljard euro. Dat is een stijging ten opzichte van 1,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Een meevaller voor de overheid, meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

In de Rijksbegroting voor 2018 is nog rekening gehouden met een toename van 2,4 procent. De meevaller is minder groot dan bij de uitgaven in 2017, toen de gerealiseerde stijging 1,3 procent bedroeg en in de Rijksbegroting rekening was gehouden met een toename van 4,6 procent. De meevallende uitgavenstijging voor 2018 komt vooral door een beperkte toename van het geneesmiddelengebruik, aldus SFK.  

Beperkte uitgavendaling zonder Orkambi

De meeste openbaar apothekers zullen een toename van de uitgaven niet zonder meer herkennen in de omzetontwikkeling van hun eigen apotheek. Dat komt omdat de volledige stijging van de uitgaven kan worden toegerekend aan het naar verhouding dure Orkambi, dat maar door een gering aantal apotheken wordt verstrekt. Als het taaislijmziektemiddel Orkambi, dat pas in het najaar van 2018 is toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs), buiten beschouwing wordt gelaten, is zelfs sprake van een beperkte uitgavendaling.

Geheime prijsafspraken 

 

Overigens worden de werkelijke uitgaven aan Orkambi, net als die voor een aantal andere dure, intra- en extramurale geneesmiddelen, niet openbaar gemaakt. De reden daarvan is dat de minister Bruno Bruins voor Medische Zorg geheime prijsafspraken met de fabrikanten heeft gemaakt. Eind 2018 informeerde de minister de Tweede Kamer over de voortgang van de financiële arrangementen. Op basis van voorlopige cijfers over kalenderjaar 2017 schat de minister in dat er op deze middelen gemiddeld 20 procent korting is bedongen. Fabrikanten betaalden over 2017 in totaal 78 miljoen euro terug aan kortingen. Vanwege het geheime karakter van de afspraken wordt dat bedrag niet uitgesplitst naar individuele middelen. Uitgaven vertonen al enkele jaren achtereen een beperkte groei.

Door: Nationale Zorggids