Normal_tweede_kamer

De Kamer spreekt met minister Bruins voor Medische Zorg over zijn voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet om de invloed van verzekerden op zorgverzekeraars te versterken. Bruins vindt namelijk dat het beleid van zorgverzekeraars moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de verzekerden. Daarom wil hij hen meer inspraak geven bij het inkopen van zorg en de communicatie met klanten. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Alle zorgverzekeraars moeten voortaan een adviserende verzekerdenvertegenwoordiging hebben. Daarnaast moeten ze alle individuele verzekerden de gelegenheid geven om hun meningen en wensen duidelijk te maken.

Alle woordvoerders zijn blij dat verzekerden meer invloed krijgen op het beleid van zorgverzekeraars. Veldman (VVD) denkt dat het draagvlak en het vertrouwen erdoor kunnen toenemen. Maar de zorgverzekeraars blijven eindverantwoordelijk, benadrukt hij. Daar sluit Van den Berg (CDA) zich bij aan: verzekerden moeten niet op de stoel van de verzekeraars gaan zitten.

Aanvullende wensen

Het voorstel van de minister gaat niet ver genoeg, meent Hijink (SP). Hij vindt dat verzekerden ook recht hebben op informatie over inkoopafspraken, budgetplafonds en wachtlijsten die hun zorgverzekeraar hanteert. En geef de Algemene Rekenkamer toegang tot de zorgverzekeraars, zodat duidelijk wordt of de publieke zorgmiddelen wel effectief worden ingezet. Zorgverzekeraars zijn als privaatrechtelijke organisaties bewust uitgezonderd van Rekenkamertoezicht, reageert de minister.

Ook Dik (ChristenUnie) wil verdergaan dan het wetsvoorstel. Zij stelt voor dat verzekerden ook invloed krijgen op de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves van de verzekeraars, op het verzekeringsaanbod en op de werving van nieuwe verzekerden. Bruins vindt de inzet van reserves te ver afstaan van de strekking van zijn wet.

Zorgverzekeraars kunnen door verantwoord te beleggen meer invloed verwerven op de farmaceutische industrie en daarmee medicijnprijzen gunstig beïnvloeden, meent Ellemeet (GroenLinks). Zij wil verzekerden inspraak geven op het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit hoort niet thuis in deze wet, reageert Bruins, maar hij wil dit punt wel bespreken met verzekeraars.

Afspiegeling

De verzekerdenvertegenwoordiging moet een afspiegeling van de verzekerdenpopulatie zijn. In het wetsvoorstel wordt daarbij vooral gekeken naar leeftijd en opleiding. Van den Berg (CDA) wil ook rekening houden met het zorggebruik van mensen en met laaggeletterdheid. Let ook op de achtergrond van mensen en de regionale spreiding, voegt Dik (ChristenUnie) toe.

De verscheidenheid van verzekerden in de vertegenwoordiging wil de minister waarborgen via het cv en de motivatiebrief van geïnteresseerden. Aan het hanteren van het criterium "zorggebruik" ziet hij te veel privacynadelen.

De Kamer stemt op 8 oktober over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.