Normal_verpleegkundige_beademing_vrouw_ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit roept professionals in de ziekenhuiszorg op om te reageren op het voorstel voor een ‘facultatieve prestatie’ in het dbc-systeem. Met deze maatwerkoptie zouden zorgverzekeraars en zorgaanbieders makkelijker afspraken kunnen maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. De NZa denkt dat een facultatieve prestatie meer ruimte biedt voor innovatie in de zorg. Daarnaast geeft het zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt. Dit meldt de NZa.

De NZa wil van zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers weten hoe zij denken over de invoering van zo’n facultatieve prestatie. De zorgautoriteit wil hiermee het ministerie van Volksgezondheid adviseren over een concreet voorstel om per 2021 meer maatwerk, innovatie en flexibiliteit mogelijk te maken in de bekostiging van de ziekenhuiszorg.

Facultatieve prestatie in ziekenhuiszorg

De NZa ziet de facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg als opmaat naar een  facultatieve prestatie in de zorg in het algemeen, waarmee er meer ruimte ontstaat om zorg over de schotten heen te organiseren en betalen. Lees voor meer informatie over het voorstel de informatiekaart 'Facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg'.

Bekostigen van maatwerk in de medisch-specialistische zorg

Het monitoren van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis, kan bijvoorbeeld ook thuis. Maar zorgaanbieders en zorgverzekeraars vinden het soms lastig om dit te bekostigen. Terwijl dit in het belang is van de patiënt, die zo niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft. De NZa ziet ook dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet altijd aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking.

Juiste zorg op de juiste plek

De zorgautoriteit wil daarom zelf maatregelen nemen om de flexibiliteit van de bekostiging te verbeteren. Via de facultatieve prestatie wordt het mogelijk dat één ziekenhuis en één zorgverzekeraar samen een nieuwe dbc aanvragen bij de NZa. Partijen bepalen zelf welk specifiek knelpunt zij lokaal willen oplossen met deze nieuwe betaaltitel. De NZa toetst een dergelijke prestatie snel en marginaal. Zo ontstaat er ruimte voor samenwerking en maatwerk in de regio en sluit het voorstel aan op de ‘juiste zorg op de juiste plek’.

De  NZa benadrukt dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging. Ziekenhuizen, artsen en zorgverzekeraars mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat zeker niet. Ook andere sectoren als de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie kennen inmiddels deze vrijheid om op individueel niveau een maatwerkprestatie aan te vragen bij de NZa. Met dit voorstel wordt de ziekenhuiszorgsector gelijkgetrokken met deze zorgsectoren en werkt de sector toe naar een domeinoverstijgende facultatieve prestatie.

Online reageren op voorstel facultatieve prestatie

De NZa roept in het bijzonder individuele partijen op om te reageren op dit voorstel. Online reageren kan in de periode van 10 februari tot en met 2 maart via https://fd10.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/facultatieveprestatie

Door: Nationale Zorggids