Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan verzekerden en patiënten
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waar de informatieverstrekking richting patiënten en verzekerden aan moet voldoen. Met deze uitgangspunten geven we uitdrukking aan de al langer ingezette omslag van méér informatie naar vooral bruikbare informatie.
Het doel van informatieverstrekking is mensen in staat te stellen om de voor hen best passende zorgkeuze te maken. Lange tijd was het beleid erop gericht om zoveel mogelijk informatie te geven over zorg en de zorgverzekering. Maar in de praktijk helpt deze informatie mensen niet altijd bij het maken van een goede keuze.
 

Informatie over zorg op juiste moment en juiste manier

Bijvoorbeeld omdat de informatie op het verkeerde moment, op de verkeerde manier of via het verkeerde communicatiekanaal wordt aangeboden. Soms sluit de aangeboden informatie ook niet aan bij de kennis en vaardigheden van de patiënt of verzekerde. Bovendien zorgde de nadruk op ‘meer informatie’ voor veel administratieve lasten voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.
 

Wat NZa zelf doet

De vastgestelde uitgangspunten vormen ook de basis voor het optreden van NZa zelf. Zo publiceerden ze een informatiekaart over informatieverstrekking in geval van omzetplafonds. Ook hebben ze in onderzoek naar de vindbaarheid van informatie op de website van zorgverzekeraars specifiek aandacht gehad voor de begrijpelijkheid van de aangeboden informatie. Daarnaast doen ze op dit moment samen met de relevante brancheorganisaties onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten in de mondzorg.
 

Transparantieregels

Ook kijkt de NZa kritisch naar bestaande sectorale transparantieregelingen, zoals in de ggz. Tot slot herzien ze de komende tijd de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, om deze meer aan te laten sluiten bij de behoeften en vaardigheden van patiënten en verzekerden.
 

Samen de gewone zorg weer opstarten

De NZa heeft ook een informatiekaart voor zorgaanbieders gepubliceerd in het kader van het opstarten van de gewone zorg. In deze informatiekaart lichten we toe wat zorgaanbieders kunnen doen om zo helder mogelijk te communiceren met patiënten over het opstarten van de gewone zorg. Voor veel patiënten is het namelijk onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg en/of hun zorgaanbieder. Wanneer kunnen patiënten bijvoorbeeld terecht? Wat verwachten we van patiënten zelf? En hoe staat het met de veiligheid in de zorgpraktijk in tijden van corona? Het is belangrijk dat zorgaanbieders hier helder over communiceren.
 
Door: Nationale Zorggids