Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om op dit moment het macro Wlz-kader (Wet langdurige zorg) ongewijzigd te laten, dat op basis van onze recente prognose van voor de corona-uitbraak nog is opgehoogd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat doen ze in ons mei-advies dat de minister vandaag naar de Kamer stuurt. Dit meldt de NZa.

Jaarlijks brengt de NZa in mei en in augustus een advies aan de minister van VWS uit over de verwachte uitgavenontwikkeling in het lopende jaar. Gezien de recente ophoging van het Wlz-kader en de onzekerheden die de corona-uitbraak met zich meebrengt, vond de NZa het niet zinvol om in mei een nieuwe prognose uit te brengen op basis van trends uit het verleden.

Nieuwe situatie door corona-uitbraak

De NZa ziet dat de manier waarop aanbieders zorg leveren anders verloopt dan normaal. Signalen van patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgkantoren wijzen erop dat er sprake is van uitstel, verplaatsing of afschaling van zorg. Daarnaast blijkt uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat er meer mensen met een Wlz-indicatie zijn overleden dan normaal is in deze periode.

Het CIZ signaleert daarnaast een terugval in het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie. Het is niet bekend hoe lang deze effecten aanhouden, of er daarna inhaalslagen te verwachten zijn, en of en in welke mate we teruggaan naar de oude situatie.

Vergoeding voor omzetderving en extra kosten

De NZa heeft een regeling getroffen om omzetderving en extra kosten bij zorgaanbieders als gevolg van de corona-uitbraak te vergoeden. Ook hiervan zijn de effecten op de uitgavenontwikkeling op dit moment nog moeilijk in te schatten.

Vervolg

In augustus informeert de NZa de minister van VWS opnieuw in hoeverre het Wlz-kader toereikend is en adviseert het over de inzet van de gereserveerde herverdelingsmiddelen in 2020.

Door: Nationale Zorggids