Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

De kosten van het basispakket stijgen in 2020 naar verwachting tot ongeveer 48 miljard euro. Dit is ruim 1,5 miljard euro meer dan in 2019, een stijging van 3,4 procent. De grootste kostenpost, de medisch-specialistische zorg, is gestegen met 3,3 procent. Tot nu toe bedragen de extra kosten voor de basisverzekering vanwege corona 4,131 miljoen euro. Daartegenover staat een afname van kosten voor reguliere zorg, doordat mensen daar vanwege corona minder gebruik van maken. Dit betreft alleen kosten voor de eerste golf. Het effect van de tweede golf is nog niet verwerkt in de monitor van Zorginstituut Nederland. Ook zijn voor de langdurige zorg nog geen cijfers beschikbaar over de extra coronakosten, aldus ZiN. 

De kosten van de huisartsenzorg stijgen in 2020 naar verwachting met 7,8 procent (286 miljoen euro). Daarvan is de helft reguliere zorg en de helft kosten verbonden aan coronazorg. Ook de kosten voor hulpmiddelen stijgen: de gedeclareerde kosten hiervoor stijgen met 9,6 procent en dat is iets meer dan verwacht. Ten dele komt dit door de grotere vraag naar de Flash Glucose Monitor, die sinds 10 december 2019 vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Cijfers ggz nog niet compleet

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) stijgen de kosten in 2020 naar verwacht met 6 procent (227 miljoen euro). Daarvan is 122 miljoen reguliere zorg en 105 miljoen verbonden aan coronazorg. Maar door de lange behandeltermijnen in de ggz, zijn de cijfers nog lang niet compleet. Zorginstituut Nederland verwacht een bijstelling van de kostenstijging voor 2020 als verzekeraars een beter beeld krijgen van de corona-effecten.

Kosten mondzorg lager

De kosten van mondzorg liggen voor heel 2020 naar verwacht 7 miljoen euro lager, ofwel 0,8 procent lager. Dit zit vooral in de continuïteitsbijdrage die mondzorgaanbieders ontvangen om hun praktijk in coronatijden te kunnen voortzetten. De declaraties worden waarschijnlijk nog bijgesteld.

In de verpleging en verzorging vallen de verwachte kosten 1 procent (33 miljoen euro) lager uit. Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat na de eerste corona-uitbraak minder mensen gebruikmaakten van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook daalde het aantal verwijzingen van huisartsen.

Door: Nationale Zorggids