Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Vektis kreeg er halverwege maart onverwacht een belangrijke grote opdracht bij. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) riep de hulp van Vektis in bij het berekenen van de continuiteïtsbijdrage: een regeling om zorgaanbieders te compenseren voor omzetverlies vanwege corona. Dit meldt Vektis.

Toen in maart de coronapandemie uitbrak, had een deel van de zorgaanbieders, met name ziekenhuizen, te maken met een piekbelasting. Zij moesten de patiënten met corona opvangen en behandelen. Voor veel andere zorgaanbieders was er juist een terugval van patiëntenzorg.

In verband met de maatregelen vanuit de overheid, vooral in de lockdownperiode, konden patiënten niet langskomen bij hun behandelaar. Denk aan tandartsen, mondhygiënisten, zelfstandige behandelcentra, ggz-instellingen en fysiotherapeuten. Voor deze organisaties leverde de situatie een acuut financieel probleem op.

De overheid stelde in het begin van de crisis al snel regelingen beschikbaar voor ondernemers. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, voelden echter ook hun eigen verantwoordelijkheid en droegen eraan bij om de zorg toegankelijk te houden en zorgaanbieders goed door de coronaperiode heen te helpen. Het is van groot belang dat zorgaanbieders niet omvallen, zodat ze de zorg kunnen blijven leveren, nu en na de coronacrisis. De zorgverzekeraars kwamen daarom met een eigen regeling: de continuïteitsbijdrage.

Uniformeren van de uitvoering

Om de regelingen te kunnen uitvoeren klopte ZN bij Vektis aan met de vraag om te helpen bij het uniformeren van de uitvoering. En om te berekenen wat een reële en eerlijke bijdrage is per individuele zorgaanbieder en welk deel daarvan door welke zorgverzekeraar moet worden vergoed. Daarvoor had ZN Vektis hard nodig en is daar tot op de dag van vandaag druk mee.

Vektis beschikt over alle declaratiegegevens van in het verleden geleverde zorg. Om te bepalen wat de omzet van elke aanbieder is in een ‘normale’ situatie kijken we terug naar het jaar 2019. Daarbij moet het rekening houden met het aantal verzekerden dat per 1 januari gewisseld is van zorgverzekeraar. Vektis beschikt ook over die overstapcijfers. Om de normomzet per zorgaanbieder eerlijk te kunnen verdelen naar zorgverzekeraar, moet op basis van die overstapgegevens een herberekening plaatsvinden.

Als de normomzet per zorgaanbieder is vastgesteld, komen er nog diverse factoren om de hoek kijken die van invloed zijn op de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Zo moet Vektis rekening houden met de jaarlijkse procentuele stijging van zorgkosten. Een andere factor is de berekening van de vaste lasten. ZN schakelde een extern bureau in om deze reële vaste kosten per zorgaanbieder te kunnen vaststellen.

Complexe naberekeningen doort voortdurende crisis

Vektis verwacht echter nog veel complexe naberekeningen, omdat de crisis nog niet voorbij is en niet duidelijk is wanneer alles weer enigszins normaal wordt. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de inhaalzorg: uitgestelde zorg dat ingehaald moet worden. Er zijn aanbieders met capaciteitsproblemen die dat nog niet kunnen en ook dat gaat meewegen in de definitieve berekening van de continuïteitsbijdrage. 

Door: Nationale Zorggids