Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over ons zorgstelsel: de zorgverzekering, zorgpremie en alles daaromheen. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom dit thema. 

50PLUS

 • Er komt een maatschappelijk dialoog over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg
 • Er is een goede kosten-batenanalyse nodig over de vergoedingen vanuit de basisverzekering, gebaseerd op zinnige zorg en bewezen effectiviteit
 • De mogelijkheid tot het aangaan van een meerjarige zorgpolis bij de zorgverzekeraar moet worden geboden, zodat de verzekeraar meer kan inzetten op preventie
 • Het eigen risico wordt verlaagd naar 200 euro
 • Gecontracteerde zorg is het uitgangspunt, waarbij ruimte blijft voor nieuwe aanbieders

CDA

 • Minder marktwerking en meer samenwerking vormen de basis voor de zorg
 • Er komt nadrukkelijke aandacht voor zinnige zorg, waarbij het belang van de patiënt voorop staat
 • Het eigen risico blijft gelijk, maar de eerste, dure behandeling zal er niet voor zorgen dat het gehele eigen risico verbruikt is

ChristenUnie

 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren betalen gezamenlijk mee aan het vooromen van zorg
 • Het eigen risico wordt bevroren op de huidige 385 euro. Door medische behandelingen in te delen in categorieën, wordt het eigen risico gespreid
 • Er is een meer selectieve en risicogestuurde invoering van nieuwe technologieën in de zorg nodig door middel van een ‘sluis’, waarbij na onderzoek pas wordt besloten of de behandeling wordt vergoed of niet
 • Zorgverzekeraars gaan samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) veel strakker toezien op gepaste doelmatige zorg
 • Er komt een wettelijke preventieplicht dat onderdeel wordt van de zorgplicht van zorgverzekeraars en gemeenten

D66

 • Door medische preventie volledig te vergoeden vanuit het Zorgverzekeringsfonds, kan grote gezondheidswinsten worden geboekt, bijvoorbeeld voor mensen met diabetes type 2
 • Het hiv-preventiemiddel PrEP blijft vergoed voor mannen met een hoog risico op een hiv-besmetting en het moet eenvoudiger worden om dit middel bij de GGD te verkrijgen
 • De vergoeding van zorg moet meer gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde voor de patiënt en niet op het aantal behandelingen
 • Zorgverzekeraars krijgen meer  financiële compensatie om mensen met hoge zorgkosten te verzekeren
 • Zorgverleners gaan zelf vaker evalueren welke behandelmethode niet of niet langer (kosten-)effectief zijn
 • Zorg die niet langer voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk moet niet meer worden vergoed
 • De nominale premie in de Zorgverzekeringswet wordt gehalveerd, door te stoppen met rondpompen van geld via zorgtoeslag en zorgpremie
 • Het eigen risico kan slimmer: er komt een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar. In totaal dus hoogstens 400 euro per jaar, waaronder ook het eigen risico voor genees- en hulpmiddelen valt

DENK

 • Het toezicht op zorgverzekeraars wordt versterkt
 • Er komt een einde aan stringent pakketbeheer, waarbij met name de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de mondzorg bijzondere aandacht verdient
 • Het eigen risico wordt afgeschaft
 • De eigen bijdrage voor de gehele zorg wordt per persoon verlaagd
 • De zorgpremie wordt drastisch verlaagd
 • Alle basale mondzorg komt in het basispakket van de zorgverzekering

Forum voor Democratie

 • Het eigen risico gaat van 385 euro naar 200 euro

GroenLinks

 • Het eigen risico voor de lage- en middeninkomens wordt afgeschaft
 • De zorgpremie gaat naar tien euro per maand, waarmee de zorgtoeslag overbodig wordt gemaakt\Voor mensen met een levenslange beperking komt een einde aan de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Preventieve en curatieve mondzorg gaan terug in het basispakket
 • Zorgverzekeraars worden omgevormd tot publieke gezondheidsfondsen
 • Zorgverzekeraars mogen niet meer met publiek geld winst uitkeren
 • De hiv-preventiepil PReP en bijbehorende zorg worden laagdrempelig versterkt en vergoed

PvdA

 • Er komt een verbod op winstuitkeringen van zorgverzekeraars
 • Huisartsen, wijkverpleegkundigen, kraamzorg, hoog-complexe zorg en spoedeisende zorg zijn nutsvoorzieningen en dus betaalbaar en voor iedereen toegankelijk
 • Er zijn te veel zorgpolissen, daarom komt er één basispolis voor het basispakket en een verbod op reclame en marketing voor de basispolis
 • Zorgverzekeraars mogen niemand weigeren
 • De regierol van de zorgverzekeraar verdwijnt
 • Behandelingen die bewezen ineffectief zijn gaan uit het basispakket
 • Het eigen risico en het vrijwillig eigen risico worden afgeschaft
 • Er komt een lagere zorgpremie, zonder zorgtoeslag

Partij voor de Dieren

 • Leefstijlinterventies worden getoetst op effectiviteit
 • Huisartsen moeten leefstijladvies volledig kunnen declareren
 • Mondzorg komt weer terug in het basispakket
 • Vergoeding voor anticonceptie komt voor alle leeftijden terug in het basispakket
 • Het hiv-preventiemiddel PrEP wordt toegankelijk en vergoed voor mensen met een hoog risico op hiv-besmetting
 • Het eigen risico wordt afgeschaft
 • Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking. De premie wordt inkomensafhankelijk
 • Vergoedingen voor preventie – zoals de diëtist, verslavingszorg en hulp bij stoppen met roken – blijven in het basispakket en worden volledig vergoed
 • Zorgverzekeraars gaan meer preventiemaatregelen vergoeden
 • De winst die zorgverzekeraars mogen maken wordt beperkt

PVV

 • Het eigen risico wordt voor iedereen afgeschaft
 • Zorgtoeslag blijft, maar alleen voor lagere inkomens
 • Er komt een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars

SGP

 • Er is grootschalig en permanent onderzoek nodig naar welke behandelingen, geneesmiddelen en technologieën wel of geen meerwaarde hebben voor de patiënt en tegen welke kosten. Zo komt er een beter onderbouwd basispakket
 • Er moet werk worden gemaakt van een gepast(er) gebruik van het basispakket
 • Financiering voor sommige zorg is geregeld vanuit verschillende zorgwetten, waardoor een stapeling van eigen bijdragen ontstaat. Er is daarom een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen nodig
 • Zorginkopers moeten ernaar streven om meerjarige contracten aan te gaan met zorg- en ondersteuningsaanbieders
 • Het eigen risico blijft gelijk
 • Mensen krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico
 • Mensen krijgen de mogelijkheid om een zorgpolis af te sluiten voor één, drie of vijf jaar
 • De maximale collectiviteitskorting wordt gehandhaafd
 • Er komt een centraal hulpmiddelenloket dat vanuit de Zorgverzekeringswet wordt geregeld en gefinancierd

SP

 • Het eigen risico gaat naar nul
 • Er komt een Nationaal Zorgfonds, waardoor de talloze zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig worden
 • Ook de tandarts, ggz en de fysiotherapie worden vergoed
 • De premies worden inkomensafhankelijk, wat de zorgtoeslag overbodig maakt

VVD

 • Verkeerde productieprikkels in de bekostiging van zorg worden weggenomen. Financiering van de zorg moet niet volume gedreven zijn, maar rekening houden met de uitkomsten voor patiënten
 • Er is betere samenwerking en afstemming nodig van het zorg- en ondersteuningsaanbod door zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, welzijns- en mantelzorgorganisaties en zorgaanbieders
 • Zorgaanbieders die geen afspraken maken met zorgverzekeraars over de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, krijgen niet meer  dan een wettelijk maximum vergoed
 • Meerjarige zorgpolissen moeten het mogelijk maken om eerlijke premiekortingen aan te bieden
 • De nepkortingen bij zorgverzekeringen worden aangepakt
 • Collectiviteitskortingen worden afgeschaft omdat andere verzekerden daar uiteindelijk voor betalen
 • Het verzekerde basispakket wordt kleiner en goedkoper door behandelingen die niet wetenschappelijk of effectief zijn, niet meer standaard te vergoeden
 • ‘Beter niet doen’-behandelingen gaan uit het basispakket, waardoor er meer ruimte is voor zorginnovaties en slimme, digitale oplossingen
 • Het eigen risico blijft bevroren
 • Een keuze om het eigen risico vrijwillige verder te verhogen dan nu mogelijk is, in ruil voor een lagere zorgpremie

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids