Normal_rekening_factuur_stethoscoop

Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het sociaal domein actiever samenwerken en regionaal maatwerk leveren. Passende zorg, die bijdraagt aan het functioneren van de patiënt en de kwaliteit van leven, moet hierbij het uitgangspunt zijn. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

2020 was een uitzonderlijk jaar, onvergelijkbaar met voorgaande jaren, schrijft de NZa in haar rapport over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De coronapandemie had een ongekende invloed op de maatschappij en specifiek op de zorg. Maatwerk in de bekostiging is mogelijk gemaakt om de effecten van corona te financieren, zorgverzekeraars hebben hiervoor landelijke afspraken gemaakt. In regionaal verband werkten zorgverzekeraars samen met andere partijen om de coronazorg en reguliere zorg toegankelijk te houden.

Samenwerking belangrijk

De NZa vindt dat veel zaken goed gaan en dat op sommige punten ruimte is voor (verdere) verbetering. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staan al enige tijd onder druk, dit was ook voor de coronapandemie al het geval. De zorgvraag stijgt, de betaalbaarheid knelt en er wordt een groot beroep gedaan op het zorgpersoneel.

Niemand kan deze opgave alleen oplossen. Onderlinge samenwerking, waarbij de patiënt centraal staat, is hierbij cruciaal. In haar adviezen over passende zorg, schetst de NZa de noodzakelijke randvoorwaarden. Van zorgverzekeraars wordt onder meer inzet en regie verwacht om de samenwerking met zorgverleners, zorgaanbieders en het sociaal domein actief vorm te geven.

Regie in de regio

Regionale samenwerking en regionaal maatwerk, ook over de domeinen heen, is van belang om de zorg toegankelijk te houden. Waar dit niet vanzelf tot stand komt, moet de zorgverzekeraar samen met zorgkantoren en gemeentes de regierol pakken. Zij moeten zich inzetten voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgvormen, en tussen zorg uit het basispakket en zorg uit andere domeinen.

Door: Nationale Zorggids