Normal_ouderen_ouderenzorg

Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80 procent van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorginstelling zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), er aparte betaaltitels zijn. Dit staat samenwerking in de weg. Dit meldt ANP Expert SUpport

Eén betaaltitel is goed nieuws want op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt, zegt Rian van de Schoot van Vilans. “Terwijl we steeds meer noodzaak zien tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rondom de cliënt. Met een domeinoverstijgende betaaltitel verandert dit. Het doel is dat samen zorg leveren makkelijker wordt en daarmee beter voor de cliënt. Het maakt daarbij niet uit of de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg wordt geleverd.”

Effect cliënt 

“Het allerbelangrijkste effect van één betaaltitel is uiteraard wat dit voor de cliënt betekent. Die merkt dan dat zijn of haar zorg écht integraal wordt geleverd en niet meer vanuit allerlei verschillende eilandjes. Met andere woorden wordt de zorg hierdoor dus persoonsgericht, meer inspelend op wat de cliënt individueel nodig heeft.”

Door: Nationale Zorggids