Normal_medicijnen_geld_farmaceut

Sinds 2019 zet uitvoeringsorganisatie CAK stappen in het verbeteren van de interne organisatie. Toch is in 2020 te weinig vooruitgang geboekt. Op onderdelen is zelfs sprake van achteruitgang, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor staat de dienstverlening aan burgers onder druk. Ook kampt het CAK nog te veel met incidenten en (nieuwe) issuedossiers. De NZa hamert erop dat de uitvoeringsinstantie vooruitgang blijft boeken met het structureel oplossen van deze verbeterpunten. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook treft het CAK regelingen voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen, zoals mensen die geen zorgverzekering hebben of geen zorgpremie betalen. Daarnaast betaalt het namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd krijgen. Op de uitvoering van deze taken houdt de NZa toezicht.

In control

Het CAK is vanaf 2019 bezig met het op orde krijgen van de interne uitvoeringsorganisatie om in 2024 ‘in control’ te kunnen zijn. De afgelopen jaren heeft het CAK een aantal goede stappen gezet om haar wettelijke taken rechtmatig en doelmatig uit te kunnen voeren, stelt de NZa vast. Toch is de beoogde ‘in control’ situatie voor 2020 niet bereikt. De voortgang van de verbetering van de interne uitvoeringsorganisatie is gestagneerd, en op onderdelen zelfs achteruitgegaan.

Dienstverlening onder druk

De Zorgautoriteit begrijpt dat veranderingen tijd kosten, maar vindt het van groot belang dat het CAK voortgang blijft boeken. Een belangrijk aandachtspunt is de dienstverlening aan burgers die onder druk staat. Vooral de bereikbaarheid en antwoordsnelheid op vragen is verslechterd. De NZa heeft het initiatief genomen voor het organiseren van een (periodiek) overleg met de Nationale Ombudsman en het CAK over het proces van klachtenafhandeling.

Nieuwe issues

Ook constateert de NZa dat er nieuwe issues zijn die gevolgen hebben voor met name de cliënten, fondsen en gemeenten. Zo blijkt onder meer dat de onrechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregelingen hoger is dan eerder berekend. Dit heeft een mogelijk financiële impact op cliënten, fondsen en gemeenten en daarom moet dit probleem prioriteit hebben. Cliënten moeten hierbij op gelijke wijze behandeld worden.

Door: Nationale Zorggids