Normal_zorgaanbieders_moeten_beter_inzicht_geven_in_besteding_zorggeld

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Daarmee wordt collectief zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig besteed. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een jaarverantwoording openbaar maken. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Zorgaanbieders hebben een belangrijke maatschappelijke rol en moeten daarom inzicht bieden in de besteding van collectief zorggeld. De jaarverantwoording geeft dit inzicht en draagt ook bij aan professionele bedrijfsvoering en goed bestuur, zegt de NZa.

Jaarverantwoording inleveren 

Zorgaanbieders die onder de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen) vielen moesten deze verantwoording al afleggen. Zij moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording over 2021 inleveren. Vanaf 2023 geldt de verplichting ook voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en/of daar subsidie van het ministerie van Volksgezondheid voor ontvangen. De jaarverantwoording over 2022 moet ingeleverd zijn vóór 1 juni 2023.

Door: Nationale Zorggids