Normal_geld1

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook werkt het kabinet aan het verbeteren van de pandemische paraatheid: er wordt een plan gemaakt om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Voor tekorten in de jeugdzorg wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

De meest ingrijpende fase van de coronacrisis ligt achter ons, maar er blijven risico’s. Daarom investeert het kabinet in 2022 vooralsnog 2,1 miljard euro in de coronabestrijding. Om zicht te houden op de verspreiding van het virus door te blijven monitoren en testen. Ook zet het kabinet onverminderd in op de bestrijding van het virus door middel van vaccinatie. Omdat de GGD’en een essentiële rol blijven spelen in de coronabestrijding is het belangrijk dat deze organisaties wordt versterkt. Dit gebeurt onder andere door extra middelen beschikbaar te stellen voor het bron- en contactonderzoek, de teststraten en het vaccinatieprogramma.

Pandemische paraatheid

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat Nederland beter voorbereid moeten zijn op onbekende dreigingen voor de volksgezondheid: de pandemische paraatheid moet beter. Om hiermee een start te maken stelt het kabinet volgend jaar in totaal 22 miljoen euro beschikbaar. "We hebben geleerd dat samenwerking binnen het zorgstelsel essentieel is in crisistijd, maar ook is sturing vanuit de overheid onmisbaar gebleken. Er wordt een plan opgesteld om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, waar het vergroten van ons aanpassingsvermogen en onze zelfvoorzienendheid een grote rol in zullen spelen. Er moet worden geïnvesteerd in de publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins, geneesmiddelen en medische technologie. Ook wordt er een landelijke infrastructuur ingericht om de 25 GGD’en aan te sturen ten tijde van crisis. Op die manier moet de bestrijding van een nieuwe epidemie adequater en sneller van de grond komen in de toekomst. Een ander onderdeel van de pandemische paraatheid is het opbouwen van de nationale zorgreserve, een duurzaam bestand van zorgprofessionals die kunnen inspringen in tijden van crisis." Hier trekt het kabinet per jaar 5 miljoen euro voor uit vanaf 2022.

Jeugdzorg

Om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren is urgent actie nodig. Hiervoor komt komend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten, bovenop de 300 miljoen die vorig jaar is toegezegd. Het kabinet en de gemeenten maken samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel, waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met gemeenten om al aan de slag te gaan met een aantal maatregelen, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Door: Nationale Zorggids