Gevolgen van crisis in jeugdbescherming zichtbaar bij calamiteiten

De gevolgen van de crisis in de jeugdbeschermingsketen zijn zichtbaar bij calamiteiten en geweldsincidenten in de jeugdbescherming en jeugdhulp. Bij een derde van de calamiteiten, geweldsincidenten en signalen speelt een probleem in de jeugdbeschermingsketen. Dit blijkt uit een analyse van meldingen en signalen uit de eerste helft van 2023. De wacht- en doorstroomlijsten bij de jeugdbescherming zijn niet opgelost. In juni zijn er nog altijd rond de 1.600 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. De staat van de jeugdbescherming en jeugdhulp blijft zeer zorgelijk. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Via calamiteitenmeldingen, signalen van burgers en toezichtactiviteiten ziet de inspectie het effect van de crisis in de jeugdbeschermingsketen. Bij een derde van deze meldingen speelden risico’s die te maken hebben met de voortdurende druk op de jeugdbeschermingsketen en jeugdhulp. Bijvoorbeeld een gebrek aan passende hulp, overplaatsingen van jeugdigen, wisseling van medewerkers en onvoldoende deskundigheid.

Dit blijkt uit een analyse van 135 meldingen van calamiteiten of geweldsincidenten door instellingen in de eerste helft van 2023. Uit een analyse van 194 signalen die het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ontving van ouders of betrokkenen bij een jeugdige, blijkt dat er veel gaan over problemen in de jeugdbeschermingsketen. Zoals personeelsproblemen of het ontbreken van passende zorg.

Handelingsperspectief

De jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) hebben aangegeven te blijven werken met wachtlijst en/of doorstroomlijsten. Dit is onderdeel van hun ‘Handelingsperspectief en veldnorm bij onderbezetting Gecertificeerde Instellingen’. De inspectie verwacht dat de GI’s het effect van de wacht- en doorstroomlijsten beter evalueren. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de gevolgen voor kinderen, gezinnen en ketenpartners.

Geen passende hulp bij zeer complexe zorgvragen

Kinderen met zeer complexe zorgvragen kunnen onvoldoende terecht op een passende plek. Ondanks de inzet van bovenregionale expertisenetwerken (BEN) en regionale expertteams (RET’s). Kinderen met complexe hulpvragen worden van het kastje naar de muur gestuurd, of komen terecht in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) omdat er geen alternatief is. Dit blijkt uit de bezoeken aan 6 van de 8 BEN van de inspectie. 

Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut (KMI) houdt bij het certificeren van de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s) rekening met de omstandigheden waarin ze zitten. Zoals de problemen die er zijn op gebied van personeelstekorten en wachtlijsten. Ook ervaart het KMI politieke en maatschappelijke druk bij het certificeren. Het KMI is niet transparant hoe dit wordt meegewogen, stelde de IGJ vorige week al vast. Voor de waarde van het certificaat vindt de inspectie het belangrijk dat deze afwegingen en beoordelingen duidelijk en navolgbaar zijn.

Door: Nationle Zorggids