Informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen

Vandaag lanceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, Aedes en IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI). Het online platform is opgezet om gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties) en projectontwikkelaars en andere betrokkenen te ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Een thuis voor iedereen. Dat meldt Rijksoverheid.   

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor steeds meer mensen moeilijk. Voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden is de uitdaging vaak nog groter. Het gaat bijvoorbeeld om dak- en thuisloze mensen, mensen die uitstromen uit een intramurale instelling, statushouders of arbeidsmigranten. Deze ‘aandachtsgroepen’ zijn niet alleen op zoek naar betaalbare woonruimte, maar zijn daarnaast vaak ook afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding.

In het Programma Een thuis voor iedereen werken de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW,OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 samen om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Brede ondersteuning

Om de integrale samenwerking tussen de verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties te ondersteunen bij het realiseren van de doelen uit het programma is kennis, expertise en capaciteit nodig. Hiervoor wordt vanuit het programma een brede ondersteuningsstructuur opgezet. Deze ondersteuning is erop gericht het werken met specifieke en nieuwe instrumenten te vergemakkelijken en het fysieke (woningbouw) en het sociale domein regionaal en lokaal te verbinden.

De ondersteuningsstructuur is als een piramide opgebouwd met in de brede basis een online kennis- en expertisecentrum. 

Door: Nationale Zorggids