Staatssecretaris Teeven

Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel neemt Teeven maatregelen om slimmer en effectiever in te kunnen grijpen bij delictgedrag van adolescenten.  Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord.

Het adolescentenstrafrecht geeft meer mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen. Wanneer de ontwikkeling van een jongvolwassene hiervoor aanleiding vormt, kan een sanctie uit het jeugdstrafrecht worden opgelegd. Conform het regeerakkoord, is de maximale duur van de jeugddetentie gesteld op twee jaar. Bij ernstige misdrijven blijft het mogelijk om jongeren vanaf 16 jaar een straf of maatregel uit het volwassenenstrafrecht op te leggen. Parallel aan het wetsvoorstel wordt bij de reclassering een aangepaste begeleidingsmethodiek voor adolescenten ingevoerd. Ook worden criteria opgesteld om te bepalen in welke gevallen het jeugdstrafrecht en in welke gevallen het volwassenenstrafrecht het beste kan worden toegepast.
 
Het adolescentenstrafrecht bevat een breed pakket aan maatregelen om criminaliteit van risicojongeren effectiever aan te pakken en biedt een samenhangend sanctiepakket voor een specifieke doelgroep: 15 tot 23 jarigen. Een stevige en vooral consequente aanpak van risicojongeren staat centraal. Met het wetsvoorstel wordt meer flexibiliteit bereikt bij het opleggen van straffen en maatregelen rond de leeftijdsgrens van 18 jaar, waardoor maatwerk beter mogelijk wordt gemaakt.
 
De mogelijkheden om een taakstraf aan jeugdigen op te leggen, worden in het wetsvoorstel beperkt. Zo kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft. Ook in de maatregelen voor jeugdigen en jongvolwassenen stelt het kabinet wijzigingen voor om de samenleving beter tegen gevaarlijke veroordeelden te beschermen. Zo krijgt de rechter de mogelijkheid om de pij-maatregel om te zetten in TBS wanneer  de veroordeelde nog gevaarlijk is wanneer de pij-maatregel eindigt. Ook wordt vaker elektronisch toezicht toegepast bij jeugdigen.
 
Het wetsvoorstel loopt tevens vooruit op de in het regeerakkoord aangekondigde invoering van de maatregel van terbeschikkingstelling aan het onderwijs (TBO-maatregel). Anticiperend op de invoering van deze maatregel, die in een afzonderlijk wetsvoorstel zal worden opgenomen, kan de verplichting tot het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde bij een jeugdsanctie worden opgelegd.
 
© Nationale Zorggids