Normal_pexels-lumn-616849

Binnen bijna elk bedrijf bestaan er risico’s op ongelukken. Natuurlijk is dit risico bij bedrijven die op grote hoogte werken of met gevaarlijke stoffen groter dan op kantoor. Bedrijfsongevallen kunnen worden voorkomen door de risico’s in kaart te brengen. Dit kan gedaan worden met een risico inventarisatie en evaluatie, ook wel RI&E genoemd. Hier lees je waarom risico inventarisatie en evaluatie belangrijk is. 

Wat is een risico inventarisatie en evaluatie?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een systematische aanpak om de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen een organisatie te inventariseren en te evalueren. Het doel van een RI&E is om in kaart te brengen welke risico's er binnen een organisatie aanwezig zijn en wat de kans is dat deze risico's zich voordoen, wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico's te beheersen of te vermijden.

 

Wie stelt een RI&E op?

Je kunt een RI&E zelf opstellen, maar meestal word je bij het opstellen van een RI&E geholpen door een arbodienst. Zo weet je zeker dat de juiste inventarisatie wordt uitgevoerd en de noodzakelijke acties worden uitgevoerd. Hier vind je meer informatie over het uitvoeren van een RI&E.

 

Uit welke stappen bestaat een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E bestaat uit een aantal stappen. Deze worden hieronder beschreven. 

 

Het identificeren van de risico’s

Het identificeren van de risico’s houdt in dat alle mogelijke risicofactoren binnen de organisatie in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een rondgang door de organisatie en het bespreken van de werkzaamheden met medewerkers.

Het beoordelen van de risico’s

Hierbij wordt gekeken naar de aard en de omvang van de risico's en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Ook wordt beoordeeld in hoeverre de organisatie op dit moment al maatregelen heeft genomen om deze risico's te beheersen.

Een plan van aanpak opstellen

Op basis van de resultaten van de inventarisatie en evaluatie worden maatregelen voorgesteld om de risico's op bedrijfsongevallen te beheersen of te vermijden. Dit plan van aanpak dient als leidraad voor het uitvoeren van de maatregelen

Uitvoeren van de maatregelen

Na het opstellen van het plan van aanpak worden de maatregelen uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van werkprocessen, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen of het geven van voorlichting en instructie aan medewerkers.

Het resultaat evalueren

Na het uitvoeren van de maatregelen wordt geëvalueerd of deze effectief zijn geweest en of er nog verdere maatregelen nodig zijn om de risico's te beheersen.

 

Is een RI&E verplicht?

Een RI&E geldt in Nederland voor alle werkgevers met meer dan 1 FTE. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het helpt werkgevers om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.