Andere organisatie nodig om acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Om ervoor te zorgen dat goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moeten we deze zorg anders gaan organiseren. Dit staat in het advies Passende acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgvraag van de patiënt staat daarbij centraal; wie heeft welke acute zorg nodig en waar. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Op basis hiervan is het aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de acute zorg per regio passender in te richten. Een bekostiging op basis van beschikbaarheid kan daaraan bijdragen. De overheid moet scherpere kaders opstellen.

Passende organisatie en aanbod SEH’s

Doordat het aantal chronische zieken en ouderen toeneemt, is er meer vraag naar acute zorg. Dit terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals. Als we willen dat kwalitatief goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, dan moeten we deze zorg anders organiseren. Allereerst zien wij kansen om de coördinatie van in,- door,- en uitstroom van patiënten in de acute zorg te verbeteren. Goede zorgcoördinatie en betere informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders dragen hieraan bij, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.

Daarnaast is het belangrijk om het zorgaanbod beter af te stemmen op de zorgvraag in de regio. Zo kunnen we schaars zorgpersoneel beter inzetten. Hiervoor is een regionale heroverweging van het aantal spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) nodig. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat SEH’s verdwijnen. Het kan ook zijn dat een aantal SEH’s alleen ’s nachts sluit. Of dat er meerdere posten komen voor eenvoudige zorg en een gespecialiseerde post elders in de regio die de complexere zorg levert. Voor deze beweging naar een passend aanbod van SEH’s is het belangrijk dat de huidige bereikbaarheidsnorm van 45 minuten wordt herzien. Deze norm uit 2002 is niet gebaseerd op medisch-wetenschappelijke criteria, concludeerde de Gezondheidsraad. We vinden dat de overheid andere en scherpere kaders moet opstellen voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg, zodat de partijen in de regio weten waar ze naartoe moeten werken.

Verandering noodzakelijk

Om de acute zorg toekomstbestendig te maken, is verandering noodzakelijk. Veranderingen in de acute zorg komen echter lastig tot stand en liggen vaak erg gevoelig. We roepen partijen op om over hun eigen deelbelang heen te kijken en de beweging naar passende acute zorg verder vorm te geven. Zodat deze spoedzorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft voor patiënten.

Bekostiging

SEH’s worden nu bekostigd op basis van geleverde zorg. We willen SEH’s gaan bekostigen op basis van beschikbaarheid, net als veel andere delen van de acute zorg. Het personeel en de infrastructuur moeten immers beschikbaar zijn ongeacht het aantal patiënten. Er moeten criteria zijn om te bepalen welke zorgaanbieders/locaties wel en welke niet voor een beschikbaarheids-bekostiging in aanmerking komen. Bekostiging op basis van beschikbaarheid kan dan ook pas worden ingevoerd als er een normenkader voor de beschikbaarheid van SEH’s is opgesteld. Wel is het mogelijk om als pilot in één of meerdere regio’s aan de slag te gaan met beschikbaarheidsbekostiging voor de SEH.

Door: Nationale Zorggids