Normal_handicap_beperking_rolstoel

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over de gehandicaptenzorg, het VN-Verdrag en andere thema’s voor mensen met een beperking. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen ten behoeve van mensen met een beperking. 

CDA

 • Kinderen met een beperking die naar een gewone school kunnen, moeten deze mogelijkheid krijgen
 • Er moeten meer mogelijkheden komen voor sport en beweging voor kinderen en volwassenen met een beperking
 • Ook voor mensen met een beperking geldt als uitgangspunt dat werk moet lonen
 • In lijn met het VN-Verdrag niet kijken naar wat niet kan, maar altijd op zoek naar een oplossing hoe het wel kan

ChristenUnie

 • Artikel 1 wordt uitgebreid, zodat ook expliciet benoemd wordt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden vanwege hun beperking
 • Er komen meer gebarentolken, voor toegankelijke televisie
 • Invoering van een volledige implentatie van het VN-Verdrag Handicap
 • Uiterlijk in 2025 moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van het SamenSpeel Akkoord, met minimaal één inclusieve speeltuin per gemeente
 • Kinderopvangorganisaties die rechtstreeks overheidsgeld ontvangen, laten zo veel mogelijk kinderen met een beperking toe
 • Overheidscommunicatie moet toegankelijker worden
 • Mensen met een beperking hebben meer en beter toegankelijke hulploketten nodig met een hoog servicegehalte
 • De Nederlandse Gebarentaal wordt juridisch erkend en opgenomen in de grondwet
 • Publieke gebouwen en ruimten behoren toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking
 • Het actieplan rond schulden en werk voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat door
 • Er wordt extra geinvesteerd in de kwaliteit en beschikbaarheid van personeel en voorzieningen in de gehandicaptenzorg
 • Het persoonsgebonden budget blijft in stand
 • Als mensen met een arbeidsbeperking (deels) afhankelijk zijn van een uitkering, geldt voor hen geen vermogenstoets
 • Er komt een loyale vrijlatingsregeling voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat werken echt loont en de afhankelijkheid van de uitkering minder wordt

D66

 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft voor huishoudens waar huisgenoten, partners of familieleden (mantel)zorgen
 • Alle treinstations zijn vanaf 2025 zelfstandig toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking
 • Relevante nieuwe wet- en regelgeving wordt altijd aan het VN-Verdrag Handicap getoetst
 • Ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Vedrag Handicap maakt het mogelijk voor mensen om naar de rechter te stappen wanneer overheden in strijd met dit verdrag handelen
 • Er komt een verbod op discriminatie op grond van een beperking, vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet
 • De assistentiehond mag nooit worden geweigerd
 • Mensen met een beperking worden actief betrokken bij het ontwikkelen van overheidsbeleidGezinnen met een kind met ernstig verstandelijke en meervoudige beperking kunnen een hulpverlener krijgen om
 • Er is meer onderzoek nodig naar mensen met ernstige gedragsproblematiek

DENK

 • Er komen diversiteitsquota voor mensen met een beperking, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond als bewindspersonen en overheidspersoneel

Forum voor Democratie

 • Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten niet gedwongen worden in een gewone klas te blijven zitten. Komen zij niet mee, dan moeten ze thuisonderwijs krijgen of naar speciale scholen

GroenLinks

 • Er komt een einde aan de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een levenslange beperking
 • Mensen met een beperking die langdurig intensieve zorg nodig hebben, krijgen zorg in hun eigen regio die aansluit bij hun wensen en behoeftes
 • De Participatiewet wordt hervormd
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft
 • Bij mensen met een levenslange en levensbrede beperking wordt ook het inkomen van de partner niet meer meegeteld
 • Sociale werkvoorzieningen worden omgevormd tot sociaal ontwikkelbedrijven, zodat er altijd een werkplaats is voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Inclusief werkgeverschap voor mensen met een beperking wordt de norm
 • Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van mensen met een beperking
 • Toegankelijkheid op basis van het VN-Verdrag Handicap wordt in Nederland de Norm
 • Nederland ondertekent het Facultatieve Protocol van het VN-Verdrag
 • Alle overheidscommunicatie is breed toegankelijk voor mensen met een beperking, of wordt dat gemaakt

PvdA

 • Het VN-Verdrag Handicap wordt nadrukkelijk geimplementeerd door de positie van mensen met een beperking op alle leefgebieden te versterken
 • Personen met een beperking moeten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen genieten
 • Het Facultatief Protocol wordt geratificeerd zodat gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN-comité

Partij voor de Dieren

 • De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid
 • Er komt een nieuwe type sociale werkvoorziening, waarmee alle mensen een beperking dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen, met voldoende begeleiding en een fatsoenlijk loon
 • Treinstations worden beter toegankelijk voor mensen met een beperking
 • Zorg voor mensen met een beperking wordt bij voorkeur kleinschalig aangeboden en is in elke gemeente gelijkwaardig
 • Mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen wordt vanzelfsprekend voor iedereen
 • Het VN-Verdrag Handicap wordt strikt nageleefd

PVV

 • De zorg voor mensen met een levenslange beperking wordt in één wet geregeld
 • Sociaal en beschut werk voor mensen met een beperking wordt beschermd

SGP

 • Mantelzorgers en vrijwilligers die een groot aandeel hebben in de zorg voor mensen met een beperking, moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen maar verdienen juist waardering en beloning
 • Snellere en betere samenwerking tussen school, zorgaanbieder en gezin voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
 • Een levenslange beperking mag niet worden geschaard onder ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ en kan daarmee op zichzelf nooit een reden zijn een euthanasieverzoek in te willigen
 • De toegankelijkheid van het openbare leven voor mensen met een beperking kan nog veel beter. Daarom wordt het actieprogramma Onbeperkt Meedoen! Voortgezet en geintensiveerd
 • Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking
 • Er is een tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen voor mensen met een beperking; dat moet anders
 • Gemeenten krijgen een bonus voor iedere nieuwe werkgever die door gemeentelijke bemiddeling mensen met een beperking in vaste dienst neemt
 • Het besluit toegankelijkheid ov is ondujidelijk en verdient aanscherping

VVD

 • Mensen met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd en geholpen om toch naar vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces
 • De baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking worde nverbeterd
 • Beschut werk en leerwerkplekken zijn beter beschikbaar
 • Digitaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke beperking blijft de norm


50PLUS heeft geen standpunten over de gehandicaptenzorg, Participatiewet of andere onderwerpen voor mensen met een beperking

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.