Normal_medical-concept-with-doctor-stethoscope-and-heart-2021-08-31-15-59-20-utc-min__1_

Meer gezonde jaren voor Groningers wordt bereikt door samen te investeren in gezondheid, een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Zorginstellingen, kennisorganisaties, burgerinitiatieven, zorgverzekeraars en overheden hebben de handen ineengeslagen. In de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg wordt in vier actielijnen de koers voor de komende tien jaar uitgezet om hier gezamenlijk aan te werken. Wilja Strating, zorgmanager bij Menzis, overhandigde aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken een exemplaar van de Regiovisie Gezond Groningen, Gezonde Zorg. Dit meldt de provincie Groningen. 

 

De uitdagingen in de provincie zijn groot: inwoners in de provincie Groningen zijn minder gezond dan inwoners in andere delen van het land. Ook tussen Groningers onderling bestaan er grote verschillen in gezonde levensjaren.

Grote stap

Met de regiovisie zetten de organisaties een grote stap richting een gezonder Groningen. Naast de gezonde Groningers, richt de regiovisie zich ook op de gezonde zorg om de zorgvoorzieningen op peil te houden. Ruim 40 organisaties hebben de regiovisie vastgesteld en verenigen zich in het Gezondheidsoverleg Groningen. Dit is een combinatie van de platforms Preventie Overleg Groningen (POG) en Groningen Beter.

Vier actielijnen

In de regiovisie komen vier actielijnen naar voren:

  • Passende zorg, inzetten op kortere wachtlijsten, zowel in de medisch-specialistische zorg (bijvoorbeeld bij de oogheelkunde), de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) als in de ggz.
  • Gezond opgroeien en leven in een gezonde leefomgeving. Dat begint vanaf de zwangerschap, met ondersteuning van onder andere het programma Kansrijke Start, en gaat door op school waar bijvoorbeeld de Verrijkte Schooldag (Tijd voor Toekomst) eraan bijdraagt dat een gezondere generatie opgroeit.
  • Vitaliteit van de beroepsbevolking. Veel zorgprofessionals stromen kort na de start van hun loopbaan weer uit naar een ander beroep. De praktijk sluit vaak niet aan bij de verwachtingen vooraf. Hier moeten medewerkers op voorbereid worden, maar ook moet het werk zo ingevuld en georganiseerd worden dat ze met plezier kunnen blijven werken.
  • Gebruikmaken van digitalisering en gezondheidsdata. Beter gebruikmaken van de schat aan gezondheidsdata die er is, zoals in Lifelines en in de gezondheidsmonitors van de GGD. Data moet benut worden om gezondheid en gezonde zorg te volgen en bevorderen. 

Landelijke lijnen

Ook landelijk is een beweging naar investeren in gezondheid te zien. De regiovisie zal daarom ook nauw aansluiten op het landelijke Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hiermee zet het ministerie van Volksgezondheid een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving centraal. 

Door: Nationale Zorggids