Logo_raad-voor-de-kinderbescherming-logo

De fractievoorzitters Rutte (VVD), Van Haersma Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Verspreid door het akkoord heen staat een aantal zeer relevante uitgangspunten voor kwetsbare kinderen, die door de Raad voor de Kinderbescherming op een rijtje zijn gezet. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming.

De staatscommissie herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De onderzoeken zoals aanbevolen door de staatscommissie zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht. Bij wetgeving die hieruit volgt is het belang van het kind leidend. Ouders kunnen bovendien rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.

Echtscheidingen die problematisch verlopen kunnen veel schade aanrichten bij ex-partner en eventuele kinderen. Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade.

De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jongeren. Knelpunten die daaruit blijken, worden aangepakt. De ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp krijgt een vervolg. Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om gezamenlijk in te kopen en bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen af te stemmen. Als gemeenten de noodzakelijk geachte samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af.

Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.

De Raad voor de Kinderbescherming brengt de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter in beeld en zorgt dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten. Daarbij geven ze ook aandacht aan de overgang naar volwassenheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids