Discriminatie en racisme nog steeds een probleem binnen jeugdzorg

Uit onderzoek van Movisie is gebleken dat veel jongeren binnen de jeugdzorg last hebben van racisme of discriminatie. Movisie is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar verschillende sociale vraagstukken. Het gaat vaak om jongeren met een migratieachtergrond. Uit hun eigen ervaring beleven zij dat ze negatiever worden behandeld vanwege hun afkomst, aldus Movisie.

Ook is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond vaak in zwaardere jeugdzorg vormen worden geplaatst. Racisme in de jeugdzorg is daarom dus een ernstig probleem, en vooral een probleem waar nog steeds geen duidelijke aanpak voor lijkt te zijn. Dit komt voort uit het onderzoek van Movisie. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. 

Jeugdzorg bestaat uit verschillende onderdelen

Jeugdzorg heeft verschillende onderdelen, waaronder jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Onder jeugdhulp verstaat men alle vormen en mate van ondersteuning en hulp. Bij jeugdbescherming gaat het om de verplichte hulp die wordt geboden bij de opvoeding van kinderen. Jeugd kan jeugdreclassering krijgen wanneer ze iets strafbaars hebben gedaan en daarvoor een proces-verbaal hebben gekregen van de leerplichtambtenaar of politie. De jeugdzorg wordt in Nederland geleverd via de Jeugdwet. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg.

Om racisme en discrimnatie tegen te gaan binnen de jeugdzorg kan het antidiscriminatiebeleid van pas komen. Dat betekent dat je alle activiteiten gericht op de aanpak met elkaar bundelt. Dat alles maakt dan vervolgens deel uit van een actieplan of beleid tegen discriminatie. Zo’n beleid is handig, omdat je dan samenhang creëert.

Door: Nationale Zorggids/Parris Fokkema